facebook pixel
Ciekawe artykuły

30% przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla ciepłowni

Rury służące do ogrzewania budynków

Uprawnienia do emisji CO2 drożeją jak szalone, a ich wysoka cena spędza sen z oczu prowadzącym instalacje, w tym ciepłownie, które opierają produkcję na węglu. Dlatego też warto przyjrzeć się nieco bliżej kilku wprowadzonym oraz projektowanym zmianom przepisów, mających wpływ na wielkość przydziału bezpłatnych uprawnień, m.in. dla ciepłownictwa.

Nowy podział na podinstalacje

Do celów raportowania oraz monitorowania danych prowadzący instalację dokonuje podziału każdej instalacji kwalifikującej się do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE na podinstalacje. Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR – Free Allocation Rules) wprowadza nowy rodzaj podinstalacji w postaci sieci ciepłowniczej.

Sieć ciepłownicza oznacza dystrybucję mierzalnego ciepła w celu ogrzewania lub chłodzenia przestrzeni albo w celu wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego za pośrednictwem sieci, do budynków lub obiektów nieobjętych EU ETS, z wyjątkiem mierzalnego ciepła stosowanego do wytwarzania produktów i powiązanych działań albo do wytwarzania energii elektrycznej. W związku z powyższym bardzo istotne jest określenie do jakich odbiorców oraz na jaki cel mierzalne ciepło jest dystrybuowane.

30% przydziału bezpłatnych uprawnień przez cały okres rozliczeniowy

Warto zwrócić uwagę na to, że zgodnie z projektem rozporządzenia FAR współczynnik ucieczki emisji, który ma zastosowanie do podinstalacji, co do których uważa się, że ryzyko ucieczki emisji w ich przypadku nie występuje i w obecnym okresie znacząco wpływa na obniżenie bezpłatnych przydziałów, nie będzie miał zastosowania dla sieci ciepłowniczych. Podinstalacje ciepłownicze będą otrzymywać więc przez cały okres 2021-2030 30% ilości uprawnień wyliczonych na podstawie poziomu działalności i wskaźnika zależnego od rodzaju podinstalacji.

Mechanizm corocznej korekty wstępnej liczby uprawnień

W IV okresie rozliczeniowym EU ETS mechanizm corocznej korekty wstępnej ilości uprawnień zostaje utrzymany, jednakże zmienia się podstawa i progi korekty ilości uprawnień – nie będzie to już zmiana zdolności produkcyjnej (wymagająca zmiany fizycznej w instalacji), a wyłącznie zmiana rzeczywistego poziomu produkcji, wyliczana jako średnia krocząca (arytmetyczna) z dwóch lat, o więcej niż 15%. Jest to zmiana bardzo istotna, gdyż wprowadza korektę przydziałów już przy spadku produkcji o ponad 15%, podczas gdy obecnie obowiązuje próg 50%. Wprowadzona zmiana mechanizmu prawdopodobnie będzie skutkowała częstymi korektami ilości uprawnień dla ciepłownictwa. Z uwagi na to, że rzeczywisty poziom produkcji w tym przypadku uzależniony jest od warunków pogodowych przekroczenie wartości progowej nie będzie trudne do osiągnięcia.

Autor: Justyna Plewa

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 25.10.2018 r.).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814.

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł