facebook pixel

Informacje dla Akcjonariuszy Atmoterm SA

Siedziba i adres spółki: ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
KRS: 0000064312
Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Opolu, Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7540339496
Wysokość kapitału zakładowego: 3105500,00 zł

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Informacja o połączeniu Atmoterm SA i Atmoterm Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Zarząd spółki Atmoterm SA z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 500 § 2 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 19 października 2021 r. został uzgodniony oraz przyjęty uchwałą Zarządu Atmoterm SA plan połączenia spółki Atmoterm SA z siedzibą w Opolu (spółka przejmująca) ze spółką Atmoterm Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Atmoterm SA całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony przez obie spółki plan połączenia

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badań sprawozdań finansowych: