facebook piksel profilu firmy atmoterm

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – co i jak?

gmina z planem gospodarki niskoemisyjnej

Plany i programy strategiczne gmin podlegają procesowi monitorowania oraz ewaluacji, czyli badaniom realizacji. Monitorowanie postępów wynikających z realizacji działań stanowi podstawę do wprowadzania zadań korygujących lub aktualizujących rozwiązania zaproponowane w dokumencie. Zgodnie z wytycznymi przewodnika planu działań na rzecz zrównoważonej energii, aktualizacji podlegają również plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Jak monitorować i aktualizować plany gospodarki niskoemisyjnej?

Dla skutecznego prowadzenia monitoringu i realizacji PGN zakłada się:

 • systematyczne zbieranie danych, obrazujących zmiany realizacji projektów;
 • analizę planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami, wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi zakresu oraz zawartości PGN;
 • porównywanie stanu rzeczywistego z przyjętymi wcześniej założeniami, analizę danych i podejmowanie ewentualnych działań zarządczych, korygujących;
 • zaangażowanie władz gminy oraz podmiotów wdrażających, które uczestniczą w realizacji projektów.

Dobre praktyki w zarządzaniu i aktualizowaniu PGN

Gminy, aby skutecznie zarządzać realizacją oraz monitorować PGN, posługują się m.in. aplikacjami internetowymi. Aplikacje te umożliwiają zarządzanie danymi o ilości zużytej energii czy też systematyzowanie informacji związanych z oceną gospodarki energią i surowcami. Gminy, poprzez wykorzystywanie nowych technologii i technik komunikacyjnych, podążają w kierunku smart city, w celu zwiększenia wydajności infrastruktury gminnej, miejskiej oraz jej komponentów, a także podniesienia świadomości mieszkańców.

Wśród dobrych praktyk w zakresie aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej, można wymieniać zarządzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin, którymi powoływani zostają koordynatorzy/pełnomocnicy, zespoły ds. zarządzania energią, odpowiedzialne za proces monitorowania zużyć mediów oraz realizację i aktualizację PGN.

Korzyści aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej

Aktualizacja PGN pozwala na:

 • szybki dostęp do danych dotyczących zużycia energii;
 • monitoring oszczędności w wyniku realizowanych przedsięwzięć;
 • przegląd informacji o bilansie CO2 w sektorach planu gospodarki niskoemisyjnej;
 • posiadanie aktualnej listy zadań, inwestycji, która umożliwia aplikowanie o fundusze na ich realizację ze środków zewnętrznych;
 • oszczędność mediów, zwiększenie efektywności energetycznej;
 • obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów;
 • zmniejszenie emisji substancji do powietrza, w tym CO2;
 • wzrost świadomości użytkowników w zakresie efektywnego korzystania z energii i wody;
 • kreowanie i rozwój wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, świadomej konieczności efektywnego zarządzania energią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • wizualizację danych za pomocą interaktywnych map w miejskim systemie informacji przestrzennej.

Należy podkreślić, że proces monitoringu realizacji PGN wymaga stałego raportowania.

Poprzez świadome włączanie interesariuszy w realizację i aktualizację planów, programów strategicznych gmin, wzrasta świadomość ekologiczna, odpowiedzialność w zakresie podejmowanych działań, które w konsekwencji wpływają na jakość życia wszystkich mieszkańców.

Autorzy: Agnieszka Ościk, Janusz Pietrusiak

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł