Ciekawe artykuły

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – co i jak?

Panorama miasta całkowicie pokrytego smogiem

Plany i programy strategiczne gmin podlegają procesowi monitorowania i ewaluacji, czyli badaniom realizacji. Monitorowanie postępów wynikających z realizacji działań stanowi podstawę do wprowadzania zadań korygujących lub aktualizujących rozwiązania zaproponowane w dokumencie. Zgodnie z wytycznymi przewodnika Planu działań na rzecz zrównoważonej energii, aktualizacji podlegają również Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Jak monitorować i aktualizować Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Dla skutecznego prowadzenia monitoringu i realizacji Planu zakłada się:

 • systematyczne zbieranie danych, obrazujących zmiany realizacji projektów;
 • analizę PGN w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami oraz wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi zakresu i zawartości PGN, zarówno UE, krajowych, jak i lokalnych;
 • porównywanie stanu rzeczywistego z przyjętymi wcześniej założeniami, analizę danych i podejmowanie ewentualnych działań zarządczych, korygujących;
 • zaangażowanie władz gminy oraz podmiotów wdrażających, które uczestniczą w realizacji projektów.

Dobre praktyki w zarządzaniu i aktualizowaniu PGN

Gminy, aby skutecznie zarządzać realizacją oraz monitorować PGN, posługują się m.in. aplikacjami internetowymi. Aplikacje te umożliwiają zarządzać danymi o ilości zużytej energii, czy też systematyzować informacje związane z oceną gospodarki energii i surowcami. Gminy, poprzez wykorzystywanie nowych technologii i technik komunikacyjnych, podążają w kierunku smart City, w celu zwiększenia wydajności infrastruktury gminnej, miejskiej i jej komponentów, a także podniesienia świadomości mieszkańców.

Wśród dobrych praktyk w zakresie aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, można wymieniać zarządzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin, którymi powoływani zostają koordynatorzy/pełnomocnicy, zespoły ds. zarządzania energią, odpowiedzialne za proces monitorowania zużyć mediów oraz realizację i aktualizację PGN.

Korzyści płynące z aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala na:

 • szybki dostęp do danych dotyczących zużycia energii;
 • monitoring oszczędności w wyniku realizowanych przedsięwzięć;
 • przegląd informacji o bilansie CO2 w sektorach PGN;
 • posiadanie aktualnej listy zadań, inwestycji, która umożliwia aplikować o środki zewnętrzne na ich realizację ze środków zewnętrznych;
 • oszczędność mediów, zwiększenie efektywności energetycznej;
 • obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów;
 • zmniejszenie emisji substancji do powietrza, w tym CO2;
 • wzrost świadomości użytkowników w zakresie efektywnego korzystania z energii i wody;
 • kreowanie i rozwój wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, świadomej konieczności efektywnego zarządzania energią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • wizualizację danych za pomocą interaktywnych map w miejskim systemie informacji przestrzennej.

Należy podkreślić, że proces monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga stałego raportowania.

Poprzez świadome włączanie interesariuszy w realizację i aktualizację Planów, Programów strategicznych gmin, wzrasta świadomość ekologiczna, odpowiedzialność w zakresie podejmowanych działań, które w konsekwencji wpływają na jakość życia wszystkich mieszkańców.

Autorzy: Agnieszka Ościk, Janusz Pietrusiak

Poprzedni artykułNastępny artykuł

FreshMail.pl