BDO – zmiany dla przedsiębiorców i administracji

system baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

24 stycznia 2018 r. uruchomiono Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która umożliwiła sprawne zarządzenie i kontrolę systemu gospodarki odpadowej w Polsce. Skutki zmian odczują przede wszystkim przedsiębiorcy, których działalność jest związana z wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, ale konieczność dostosowania do nowych regulacji nie ominie również organów administracji.

Jakie informacje są gromadzone w Bazie danych odpadowych?

O tym, że powstanie ogólnokrajowa, internetowa baza danych do gromadzenia informacji z zakresu gospodarki odpadowej było wiadomo już od początku 2013 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jednak czujność przedsiębiorców została niejako uśpiona, gdyż termin utworzenia Bazy danych o odpadach był niejednokrotnie przesuwany. O mały włos, a Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie powstałaby również w 2018 r., gdyż jeszcze do września tego roku zakładane było kolejne – roczne przesunięcie terminu utworzenia BDO. Ostatecznie wycofano się z tego pomysłu, w efekcie czego 24 stycznia 2018 r. uruchomiono BDO, która ma zrewolucjonizować i unowocześnić w głównej mierze sposób ewidencjonowania oraz sprawozdawczości odpadowej, a co za tym idzie, da nowe możliwość kontroli działalności w gospodarce odpadami.

Baza danych odpadowych umożliwia m.in.:

  • prowadzenie rejestru określonych podmiotów (dotyczy prawie wszystkich przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadowej), na wniosek i z urzędu przez marszałka województwa, a także wprowadzanie zmian i aktualizację danych rejestrowych;
  • składanie sprawozdań przez podmioty z zakresu produktów, opakowań i gospodarki odpadowej, a także w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przez marszałków województw, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast;
  • dostęp do informacji z rejestru publicznie dostępnego;
  • gromadzenie przez marszałków województw kopii decyzji dotyczących gospodarki odpadowej.

Zmiany odnośnie Bazy danych o odpadach i termin ich wdrożenia

Jedną z najistotniejszych zmian związanych z wdrożeniem nowych przepisów było rozszerzenie wcześniej zakładanego katalogu zadań, jakie mają być wykonywane poprzez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Prowadzenie ewidencji odpadowej wyłącznie poprzez BDO

Ustawa nowelizująca zakłada, że prowadzenie ewidencji odpadów ma odbywać się wyłącznie za pośrednictwem BDO. Oznacza to że dokumenty umożliwiające ewidencję odpadową (za wyjątkiem kart odpadów niebezpiecznych), w tym najpopularniejsze: karty przekazania odpadów (KPO) i karty ewidencji odpadów (KEO), muszą być na bieżąco prowadzone oraz uzupełniane bezpośrednio w BDO. Jest to duża, choć nie jedyna zmiana dla przedsiębiorstw, które do tej pory prowadziły ewidencję odpadową w formie papierowej.

Likwidacja zbiorczych kart przekazania odpadów

Kolejnym zaskoczeniem mogła być całkowita likwidacja zbiorczych kart przekazania odpadów. Do tej pory przepisy zezwalały na sporządzanie zbiorczej KPO obejmującej odpady danego rodzaju, przekazywane temu samemu posiadaczowi, przez tego samego transportującego, w okresie jednego miesiąca.

Posiadanie potwierdzenia założenia KPO w trakcie transportu odpadów

W związku z powyższymi zmianami kierowca wykonujący transport odpadów jest zobowiązany do posiadania przy sobie potwierdzenia utworzenia KPO wygenerowanego w BDO. Zmiany te umożliwiają bieżącą (online), a nie jak dotychczas okresową, weryfikację danych dotyczących transportu odpadów z danymi zawartymi w KPO utworzonej w BDO. Instrument ten może być wykorzystany zarówno w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów, jak i zdalnie przez właściwe organy.

Zmiany w prowadzeniu ewidencji oraz sprawozdawczości odpadowej

Równie istotny, jak same zmiany, jest czas ich wejścia w życie. Przez pierwsze 2 lata w ramach BDO będzie funkcjonował jedynie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jeśli wpis do rejestru jest wymagany, to bez niego nie będzie można prowadzić działalności). Podmioty mają pół roku na złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, o ile urząd marszałkowski nie wpisze ich z urzędu na podstawie obowiązujących pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadowej. Szacuje się, że w rejestrze Bazy danych o odpadach będzie ok. 89 tys. podmiotów. Nowością jest to, że o wpis do rejestru BDO muszą się starać również podmioty wytwarzające odpady, niezobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów ale zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadowej.

Główny cel zmian – uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce

Powyżej opisano jedynie kilka wybranych zmian, związanych z nowelizacją, która ma przyczynić się do uszczelnienia systemu gospodarki odpadowej, walki z szarą strefą oraz zwiększenia kontroli nad odpadami. Skutki zmian odczują zarówno duże przedsiębiorstwa wytwarzające, zbierające czy przetwarzające znaczne ilości odpadów, jak i małe oraz mikro przedsiębiorstwa. Szereg zmian czeka również na podmioty zaangażowane w gospodarkę odpadami komunalnymi.

Co więcej, Ministerstwo Środowiska już teraz zapowiada prace nad kolejnymi zmianami związanymi m.in. z wprowadzeniem gwarancji finansowej lub umożliwieniem prowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli bez wcześniejszego 7-dniowego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Jak usprawnić prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości odpadowej?

Pomocne przy prowadzeniu ewidencji oraz sprawozdawczości odpadowej może być zastosowanie specjalistycznego oprogramowania. Aplikacja Zarządzanie gospodarką odpadami to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające generowanie raportów oraz zestawień odpadowych (KPO, KEO, sprawozdania rocznego z wytworzonych odpadów czy zbiorczego raportu wszystkich obrotów odpadów), a także do prowadzenia ewidencji odpadowej, zgodnie z przepisami prawa. Aplikacja ta automatyzuje wpisywanie obrotów do kart ewidencji odpadów w Bazie danych odpadowych, przesyłanie kart przekazania odpadów do BDO, a także umożliwia kontrolę ilości wytworzonych odpadów poprzez możliwość porównania z limitami określonymi w pozwoleniach.

Autor: Katarzyna Drabek

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Następny artykuł