facebook pixel

Będzie można pobierać opłaty za wjazd do stref czystego transportu

wjazd do stref czystego transportu

6 marca 2018 r. na stronie RPL udostępniono nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta m.in. wprowadza obowiązek uiszczania “opłaty emisyjnej” czyli opłaty doliczanej do ceny benzyny i oleju napędowego, która ma zasilić tworzony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem będzie Minister Energii, zarządzać nim będzie NFOŚiGW, a obsługiwać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ile zapłacimy za wjazd do strefy czystego transportu?

W nowej wersji projektu wprowadzono również liczne zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które m.in. dadzą możliwość pobierania opłaty za wjazd do ustanowionych stref czystego transportu (dodanie ust. 4a-4d w art. 39). Opłata za wjazd do stref czystego transportu ma wynosić nie więcej niż 2,50 zł za godzinę lub 25 zł za dobę i może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej. Opłatę za wjazd do stref czystego transportu pobierał będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Opłata za wjazd do stref czystego transportu stanowić będzie dochód gminy i będzie mogła być wykorzystana do:

  • oznakowania stref czystego transportu;
  • zakupu autobusów zeroemisyjnych;
  • pokrycie kosztów wykonania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Zmiany ww. ustawy, w tym przepisy umożliwiające pobieranie opłaty za wjazd do stref czystego transportu tworzonych przez rady gmin będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw.

Opłata emisyjna – kto ją zapłaci?

Projektowana ustawa zmienia również w sposób istotny ustawę Prawo ochrony środowiska (POŚ). Wspomniany powyżej obowiązek “opłaty emisyjnej” będzie wynikać właśnie z dodanych do ustawy POŚ artykułów (art. 321a-321j). Opłata emisyjna ma stanowić w 85% przychód NFOŚiGW oraz w 15% przychód Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który ma umożliwić krajowy rozwój elektromobilności i spopularyzowanie paliw alternatywnych w transporcie. Wysokość opłaty emisyjnej ma wynosić 8 gr netto za litr benzyny lub oleju napędowego. Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej będzie ciążył na podmiotach dokonujących obrotu paliwami silnikowymi. W efekcie najprawdopodobniej przełożyć się to może na podniesienie cen benzyny i oleju napędowego dla konsumentów. Podmioty obowiązane do wnoszenia opłaty emisyjnej (OEMIS) będą musiały samodzielnie obliczać jej wysokość oraz co miesiąc przekazywać stosowaną informację do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej. Wzór przekazywanej informacji zostanie określony w rozporządzeniu (projekt str. 47).

Przepisy związane w obowiązkiem wnoszenia opłaty emisyjnej wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: Katarzyna Dumana

Wysłuchaj również:

Przeczytaj także: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Poprzedni artykułNastępny artykuł