facebook pixel

Co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

segregatory z kartami informacyjnymi przedsięwzięć

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy go dołączyć do wniosku składanego we właściwym urzędzie gminy lub miasta do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Zadaniem decyzji środowiskowej jest ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu mogło pogorszyć stan otoczenia. Inaczej mówiąc, określone w niej są warunki środowiskowe, przy spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może być realizowane. Uzyskaną DoŚU dołączyć trzeba m.in. do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanego przedsięwzięcia.

Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

To, czy potrzebna jest karta informacyjna przedsięwzięcia czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zależy od rodzaju planowanej inwestycji. Szczegółowy podział przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wtedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia) i przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w tym przypadku wymagany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia

Poniżej przedstawiono informacje, które w szczególności musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – rodzaj przedsięwzięcia należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, skala przedsięwzięcia powinna uwzględniać podstawowe parametry techniczne, wielkość produkcji i zużycie surowców, usytuowanie określić np. względem istniejącej zabudowy,
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną – gabaryty planowanych obiektów budowlanych, opisanie szaty roślinnej w granicach nieruchomości,
 • rodzaj technologii – szczegółowy opis technologii (np. każdy etap procesu produkcyjnego),
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego – opisanie możliwych alternatywnych wariantów przedsięwzięcia i wskazanie, który będzie najlepszy ze względu na ochronę środowiska,
 • przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – bilans zużycia podstawowych materiałów niezbędnych do produkcji, wody, surowców, paliw, energii w fazie eksploatacji,
 • rozwiązania chroniące środowisko – wskazanie działań, rozwiązań technicznych lub technologicznych, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – ilość i rodzaj emitowanych substancji do powietrza, wytwarzanych odpadów, źródeł hałasu, ścieków produkcyjnych i bytowych, wód opadowych i roztopowych na etapie eksploatacji,
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – należy wskazać, czy możliwe jest oddziaływanie przedsięwzięcia poza granice kraju,
 • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – wskazanie i opisanie obszarów podlegających ochronie (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000 itp.) oraz korytarzy ekologicznych, jeżeli znajdują się takie w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – jeśli dotyczy,
 • przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem – opis innych podmiotów i rodzaju prowadzonej działalności, opis oddziaływań, które mogą się kumulować z planowanym przedsięwzięciem,
 • ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – informacja m.in. czy zakład będzie się kwalifikował do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko – opisane wyżej,
 • prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, opisanych wyżej.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia umożliwiały analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w postanowieniu, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczność sporządzenia w tym celu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Więcej informacji nt. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znajduje się w artykule: Kiedy wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko?

Autor: Anna Honcza

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł