facebook pixel

Czy BDO została utworzona?

baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Ministerstwo Środowiska opublikowało odpowiedź na interpelację dotyczącą kwestii związanych z utworzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wynika z niej jasno, że 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska nie ogłosił utworzenia Bazy Danych o Odpadach lecz utworzenie samego rejestru podmiotów w ramach BDO. Co prawda rejestr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowi integralną część BDO, natomiast ta z pozoru niewielka różnica ma duże znaczenie, jeśli chodzi o stosowanie przepisów i funkcjonowanie podmiotów, których działalność związana jest z gospodarką odpadową. Wynika to z faktu uzależnienia zakończenia obowiązywania lub rozpoczęcia obowiązywania niektórych przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw “odpadowych” od daty utworzenia rejestru albo od daty utworzenia BDO.

Zabezpieczenie z tytułu wprowadzania sprzętu dla gospodarstw domowych

W efekcie z dniem 24 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy, których stosowanie było uzależnione od utworzenia rejestru Bazy Danych Odpadowych lub przestały obowiązywać przepisy, które należało stosować do dnia utworzenia rejestru. Natomiast z odpowiedzi wynika, że nie należy jeszcze stosować przepisów, których obowiązywanie uzależnione jest od dnia uruchomienia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W związku z tym nadal obowiązują m.in. przepisy art. 133 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z którego wynika, że do czasu utworzenia Bazy Danych o Odpadach organem właściwym w sprawach zabezpieczenia finansowego z tytułu wprowadzania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych uregulowanych w art. 27-33 tej ustawy jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Koniec z papierowymi sprawozdaniami odpadowymi?

W interpelacji pytano również o docelowy sposób funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w Bazie Danych Odpadowych. Obecnie nie ma możliwości składania wniosków o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w sposób elektroniczny – każdy wniosek musi być w formie papierowej przesłany do właściwego urzędu marszałkowskiego. Natomiast autor odpowiedzi zapewnia, że docelowo składanie sprawozdań oraz prowadzenie ewidencji odpadowej, po utworzeniu odpowiednich modułów w Bazie Danych o Odpadach, będzie się odbywało w sposób całkowicie elektroniczny, za pośrednictwem BDO, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy.

Moduł sprawozdawczy i ewidencyjny Bazy Danych o Odpadach od 2020 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi, Ministerstwo Środowiska pracuje obecnie nad realizacją drugiego etapu Bazy Danych Odpadowych, czyli utworzeniem modułu sprawozdawczego i ewidencyjnego. Moduły te powinny zostać uruchomione najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 r., a o ich utworzeniu Minister Środowiska ma poinformować w odrębnym komunikacie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie obowiązki i prawa dotyczą Twojej firmy czy urzędu, to skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej.

Autor: Katarzyna Dumana

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł