facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czy musisz zarejestrować się w BDO?

rejestracja w bazie danych odpadowych

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła wiele zmian i udogodnień w ewidencji odpadowej. Rozbudowa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o dodatkowe moduły, prowadzenie ewidencji wyłącznie w wersji elektronicznej i konieczność podawania większej ilości danych – to wszystko wpłynęło bezpośrednio na działalność podmiotów prowadzących sprawozdawczość odpadową. Ewidencja odpadów, prowadzona elektronicznie za pośrednictwem BDO, jest z jednej strony sprawniejsza, a z drugiej strony bardziej wymagająca. Pojawia się pytanie, czy wszystkie podmioty mające związek z gospodarką odpadową muszą się zarejestrować w BDO?

Jakie działalności wymagają rejestracji w Bazie danych odpadowych?

Według przepisów ustawy o odpadach, nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadowej, a co za tym idzie rejestracji w BDO. Tymi przedsiębiorcami są salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane itp.

Obowiązkowo w BDO muszą się zarejestrować:

 • wytwarzający, transportujący, zbierający lub przetwarzający odpady, którzy obowiązani są do prowadzenia ich ewidencji;
 • wprowadzający na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, niektóre pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • produkujący, importujący i nabywający opakowania z Unii Europejskiej;
 • prowadzący jednostki handlu detalicznego czy hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową (20 gr/szt.);
 • odbierający odpady komunalne;
 • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą czy gminami);
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami (nawet wtedy, gdy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie);
 • autoryzowani przedstawiciele zagranicznych sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wymienione w załącznikach nr 6-10 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej), wprowadzający do obrotu połowowe narzędzia zawierające tworzywa sztuczne, a także autoryzowani przedstawiciele zagranicznych sprzedawców tych produktów;
 • prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego bądź jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub napoje, lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania;
 • pakujący napoje czy żywność w powyżej wymienione kubki lub pojemniki oraz oferujący je za pomocą urządzenia vendingowego;
 • prowadzący portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz prowadzący inne równoważne systemy zbierania.

Jeżeli podmiot ma już numer rejestrowy, to w celu dodania działalności wymagającej wpisu obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Które działalności nie muszą być zarejestrowane w BDO?

Podmioty, które nie muszą prowadzić ewidencji wytwarzanych odpadów, automatycznie nie muszą uzyskać wpisu do rejestru BDO. Podmioty zlecające na zewnątrz usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników czy urządzeń oraz sprzątania, napraw i konserwacji nie są wytwórcami odpadów powstających w wyniku świadczenia usług. Jeżeli umowa na usługę nie stanowi inaczej, to wytwórcą takich odpadów będzie firma wykonująca wymienione czynności i to ona ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości oraz rejestracji w BDO. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest zwolniona z obowiązku ewidencji na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty korzystające z wynajmowanych pomieszczeń wspólnych, np. w biurowcu, nie mają obowiązku rejestracji w BDO, pod warunkiem, że umowa (zawarta w formie pisemnej) przenosi odpowiedzialność za wytworzone odpady na wynajmującego te pomieszczenia lub na jednego z najmujących. Jednostki, w których powstają odpady “tylko” w części socjalnej, przeznaczonej dla pracowników, traktowane jako odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych, nie podlegają ewidencji. Skoro odpady te nie muszą być ewidencjonowane, to podmiot nie musi być wpisany do rejestru BDO.

Kto jeszcze nie musi rejestrować się w Bazie danych odpadowych? Sprawdź w artykule: Rodzaje działalności niewymagające ewidencji oraz rejestracji w BDO.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł