facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czy musisz zarejestrować się w BDO?

rejestracja w bazie danych odpadowych

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła wiele zmian i udogodnień w ewidencji odpadowej. Rozbudowa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o dodatkowe moduły, prowadzenie ewidencji odpadowej wyłącznie w wersji elektronicznej i konieczność podawania większej ilości danych – to wszystko wpłynęło bezpośrednio na działalność podmiotów prowadzących sprawozdawczość odpadową. Ewidencja prowadzona elektronicznie za pośrednictwem Bazy danych o odpadach jest z jednej strony sprawniejsza, a z drugiej strony bardziej wymagająca. Pojawia się pytanie – czy wszystkie podmioty mające związek z gospodarką odpadową muszą się zarejestrować w BDO?

Jakie działalności wymagają rejestracji w Bazie danych odpadowych?

Według przepisów ustawy o odpadach, nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie – rejestracji w BDO. Tymi przedsiębiorcami są salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane itp.

Obowiązkowo w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami muszą się zarejestrować (głównie przedsiębiorcy):

  • wytwarzający, transportujący, zbierający lub przetwarzający odpady, którzy obowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • wprowadzający na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, niektóre pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • produkujący, importujący i nabywający opakowania z Unii Europejskiej;
  • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową (20 gr/szt.);
  • odbierający odpady komunalne;
  • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami);
  • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami (nawet wtedy, gdy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie).

Które działalności nie muszą być zarejestrowane w BDO?

Podmioty, które nie muszą prowadzić ewidencji wytwarzanych odpadów, automatycznie nie muszą uzyskać wpisu do rejestru BDO. Podmioty zlecające na zewnątrz usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw nie są wytwórcami odpadów powstających w wyniku świadczenia usług. Jeżeli umowa na usługę nie stanowi inaczej, to wytwórcą takich odpadów będzie firma wykonująca wymienione czynności i to ona ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości oraz rejestracji w BDO. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest zwolniona z obowiązku ewidencji odpadów na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty korzystające z wynajmowanych wspólnych pomieszczeń, np. w biurowcu, nie mają obowiązku rejestracji w Bazie danych odpadowych. Pod warunkiem, że umowa (zawarta w formie pisemnej) przenosi odpowiedzialność za wytworzone odpady na wynajmującego te pomieszczenia lub na jednego z najmujących.

Jednostki, w których powstają odpady “tylko” w części socjalnej przeznaczonej dla pracowników, traktowane jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych – nie podlegają ewidencji. Skoro odpady te nie muszą być ewidencjonowane, to podmiot nie musi być wpisany do rejestru BDO.

Kto jeszcze nie musi rejestrować się w BDO? Sprawdź w artykule: Rodzaje działalności niewymagające ewidencji i rejestracji w BDO.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł