facebook pixel
Aktualności z Ekowiedzy

Jak ograniczyć wpływ z produkcji sprzętu elektrycznego?

Płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi

Komisja Europejska opracowała dokument referencyjny dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwierającego spis dobrych praktyk zarządzania środowiskowego oraz wskaźniki efektywności środowiskowej dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dokument opracowano z przy udziale zainteresowanych stron. Grupa robocza złożona z przedstawicieli sektora ostatecznie uzgodniła najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego. Celem opracowania dokumentu referencyjnego było zapewnienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców zamierzających poprawić swoją efektywność środowiskową, poprzez dostarczenie im pomysłów, inspiracji oraz praktycznych i technicznych wytycznych.

Do kogo jest skierowany dokument referencyjny?

Dokument jest kierowany do organizacji już zarejestrowanych w EMAS, rozważających rejestrację oraz do wszystkich organizacji, chcących dowiedzieć się jak najwięcej o najlepszych praktykach zarządzania środowiskowego, a także chcących poprawić swoją efektywność środowiskową.

Grupę docelową, do której skierowany jest dokument, stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność taką jak:

 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • produkcja urządzeń elektrycznych,
 • produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego oraz pozostałych pomp i sprężarek,
 • produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 • produkcja maszyn i sprzętu biurowego.

Jak uzyskać poprawę efektywności środowiskowej?

W dokumencie referencyjnym wskazano konkretne działania, jakie producenci mogą wdrożyć w celu uzyskania poprawy efektywności środowiskowej w trzech głównych obszarach:

 • działania dotyczące procesów produkcji – związane z podstawowymi operacjami produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • działania dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw – operacje dotyczące pozyskiwania materiałów, zastępowania substancji niebezpiecznych i zmniejszania wpływu łańcucha dostaw na różnorodność biologiczną,
 • działania zarządzania środowiskowego sprzyjające gospodarce o obiegu zamkniętym – praktyki, które producenci mogą wdrożyć, aby sprzyjać gospodarce o obiegu zamkniętym, m.in. zmiany w projektowaniu, ponowne wykorzystanie produktów.

Przykładowe działania jakie można wdrożyć:

 • zmniejszenie różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem czystym a jego otoczeniem i dostosowanie objętości powietrza do zapotrzebowania w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez wentylatory,
 • dopuszczenie szerszych zakresów roboczych temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach czystych w celu zmniejszenia zużycia energii,
 • ocena i optymalizacja niezbędnego poziomu temperatury w odniesieniu do każdego z procesów i pomieszczeń,
 • schładzanie i osuszanie napływającego powietrza przy użyciu systemu wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • odzyskanie – metodą elektrolizy – miedzi ze środków wykorzystywanych w procesach wytrawiania w produkcji płytek obwodów drukowanych,
 • minimalizacja zużycia wody przez przedsiębiorstwa produkujące płytki obwodów drukowanych dzięki zainstalowaniu wielu systemów o co najmniej czterech stopniach płukania kaskadowego,
 • optymalizacja układu sprężonego powietrza,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • stosowanie oceny cyklu życia,
 • wdrożenie podejścia zapewniającego systematyczne uwzględnianie w procesie projektowania produktów wszelkich aspektów środowiskowych, a w szczególności działań sprzyjających gospodarce o bardziej zamkniętym obiegu,
 • zapobieganie powstawaniu odpadów dzięki regeneracji lub renowacji używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ponownemu wprowadzaniu go na rynek.

Stosowanie decyzji dotyczącej dokumentu referencyjnego

Aby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się przed wprowadzeniem dokumentu referencyjnego – datę rozpoczęcia stosowania decyzji Komisji Europejskiej 2019/63 z dnia 19 grudnia 2018 r. odroczono o 120 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE, a więc stosuje się ją od dnia 19 maja 2019 r.

Autor: Małgorzata Piwowarska

Źródło:

 • Decyzja Komisji (UE) 2019/63 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS).

Przeczytaj także: Producencie samochodów zmniejsz swoje oddziaływanie na środowisko.

Poprzedni artykułNastępny artykuł