facebook piksel profilu firmy atmoterm

Decyzje środowiskowe – zmiany progów i kryteriów kwalifikacji

instalacja wymagająca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbliżamy się do uszczelnienia systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), dzięki któremu przepisy polskie będą zgodne z prawem unijnym, wyeliminują wątpliwości interpretacyjne oraz usprawnią proces inwestycyjny. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zawierające szereg przedsięwzięć, których realizacja wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Katalog dzieli się na przedsięwzięcia:

Jaka działalność będzie wymagała decyzji środowiskowej?

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia zmienią się progi i kryteria decydujące o kwalifikacji niektórych rodzajów przedsięwzięć do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decydujące o braku takiego obowiązku. Są to przedsięwzięcia dotyczące:

  • chowu lub hodowli zwierząt, w tym norek – w tym przypadku zaostrzenie progów i kryteriów wzmocni rolę organów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, nie osłabiając przy tym rozwoju tej branży w Polsce,
  • inwestycji narciarskich – obecnie DoŚU jest wymagana bez względu na parametry oraz położenie tego typu inwestycji, nowe rozwiązania ułatwią budowę mniejszych stoków narciarskich bez konieczności przeprowadzenia kosztownej procedury środowiskowej,
  • browarów, słodowni i gorzelni – nowe przepisy ułatwią rozpoczęcie działalności przez takie zakłady, prowadzące produkcję na małą skalę, która nie wpływa znacząco na środowisko.

Rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji związanych z gospodarką odpadami umożliwi przeprowadzenie analizy pod kątem wpływu na środowisko na początkowym etapie – planowania obiektów. Zmiana ta ma się przyczynić do ograniczenia pożarów w miejscach magazynowania lub składowania odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi.

W grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, poza dotychczas ujętymi punktami do zbierania lub przeładunku złomu, w nowym rozporządzeniu ujęto punkty do zbierania odpadów, w tym ich przeładunku, które wymagają uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykluczono jednak odpady obojętne i punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Natomiast w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne ujęto, oprócz ujętych dotychczas składowisk, również inne instalacje do przetwarzania mogące przyjmować odpady w ilości >10 t/d lub o całkowitej pojemności >25000 ton.

Jaka działalność nie będzie wymagać decyzji środowiskowej?

Zniesiony będzie obowiązek uzyskania DoŚU m.in. dla przedsięwzięć, takich jak: instalacje do produkcji kotłów lub pojemników z blach, betoniarnie, tartaki i stolarnie, stacje elektroenergetyczne, instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, zakłady przetwarzające alkohol etylowy, wytwarzające napoje alkoholowe czy stacje paliw gazu sprężonego. Usprawnienie to jest uzasadnione, ponieważ te inwestycje nie wpływają znacząco na środowisko.

Bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie możliwe kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzenie rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięć tzw. podprogowych, gdyż sumowaniu podlegać będą parametry z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte DoŚU.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł