facebook pixel
Ciekawe artykuły

Dofinansowania na efektywne oświetlenie w województwie śląskim

efektywnie energetycznie oświetlenie uliczne w województwie śląskim

Działania na rzecz efektywnego oświetlenia mają na celu promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, które są szczególnie istotne dla obszarów miejskich. Wspieranie działań poprawiających efektywność energetyczną oświetlenia zewnętrznego wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej (poprzez zmniejszenie kosztów energii elektrycznej). Realizacja takich projektów spowoduje dodatkowo wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgodnie z aktualizowanym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w sierpniu 2018 r. planowane jest rozpoczęcie konkursu na poprawienie efektywności energetycznej i oświetlenia. Instytucją ogłaszającą konkurs będzie Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycje na jakie można otrzymać dofinansowanie w woj. śląskim

Zakres inwestycji będzie uzależniony od charakteru planowanej modernizacji infrastruktury oświetleniowej i może obejmować m.in. wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, montaż układów sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym oraz wymianę słupów.

Kto może otrzymać dofinansowanie na efektywne oświetlenie?

O dofinansowanie na działania związane z poprawą efektywności oświetlenia w gminach mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST), podmioty, w których większość udziałów posiada JST, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.

Kryteria dofinansowania na efektywne oświetlenie w woj. śląskim

Jednym z merytorycznych kryteriów oceny złożonych dokumentów, będzie stopień poprawy efektywności energetycznej. Aby dokonać takiej oceny należy, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego (oprawy oświetlenia ulicznego, słupów oświetleniowych oraz punktów sterowania), wykonać audyt efektywności energetycznej oświetlenia wraz z oceną stanu technicznego słupów. Ze względu na czas, jaki jest potrzebny na wykonanie takiej inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej, już teraz warto rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej będzie wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla projektów państwowych jednostek budżetowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów będzie wynosić:

  • 46 mln zł – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego;
  • 2,4 mln zł – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego;
  • 2,3 mln zł – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego;
  • 1,48 mln zł – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego.

Szczegółowe informacje o konkursie pojawią się w sierpniu 2018 r. na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory.

Autor: Patrycja Trzaska

Poprzedni artykułNastępny artykuł