facebook pixel

Zmiana dyrektywy ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji

przedsiębiorstwo uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji

W marcu została ogłoszona dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych. W wyniku zobowiązania się Rady Europejskiej do redukcji łącznej emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. poniżej poziomu z roku 1990, wymagane były zmiany mające na celu m.in. wzmocnienie efektywnych kosztowo redukcji emisji. Wyznaczony cel redukcji ma zostać osiągnięty za pośrednictwem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

W całej dyrektywie 2003/87/WE wprowadza się zmianę terminu “system wspólnotowy” na “EU ETS”.

Czy liczba uprawnień do emisji będzie się zmniejszać?

Od roku 2021 liczba uprawnień do emisji sprzedanych na aukcji będzie wynosiła 57%. Dyrektywa wprowadza współczynnik liniowy na poziomie 2,2%. Oznacza to, że ilość uprawnień do emisji wydawanych corocznie będzie się zmniejszać – aktualnie obowiązuje współczynnik liniowy 1,74%. Zmniejszenie liczby uprawnień do emisji przyczyni się do zwiększenia popytu na uprawnienia i zwiększenie ich ceny.

Zgodnie ze zmianą art. 10b dyrektywy 2003/87/WE za narażone na ryzyko ucieczki emisji będą uznane sektory i podsektory, w odniesieniu do których iloczyn ich intensywności handlu z państwami trzecimi (określonej jako stosunek całkowitej wartości eksportu do państw trzecich powiększonej o wartość importu z państw trzecich do całkowitej wielkości rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym) oraz intensywności emisji mierzonej w kg CO2 podzielonej przez wartość dodaną brutto (w EUR), przekracza 0,2. Pozostałe sektory i podsektory uznaje się za zdolne do przeniesienia większych kosztów uprawnień do emisji na ceny produktów i przydziela im się bezpłatne uprawnienia w wysokości 30% liczby określonej zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE, z tym że bezpłatne uprawnienia dla nich, poza systemem ciepłowniczym, będą zmniejszane stopniowo o równe liczby po 2026 r., tak aby w 2030 r. nie było bezpłatnych uprawnień.

Utworzenie funduszu modernizacyjnego jako wsparcia dla inwestycji

Zostaje ustanowiony fundusz modernizacyjny mający na celu wsparcie inwestycji dotyczących modernizacji systemów energetycznych i poprawy efektywności energetycznej w państwach członkowskich. Na aukcji sprzedawane będzie 2% całkowitej liczby uprawnień do emisji w latach 2021-2030 celem zasilenia funduszu modernizacyjnego.

Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji będzie lepiej dostosowany do rzeczywistego poziomu produkcji. Wykaz instalacji objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE na kolejny okres pięciu lat (rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r.) ma zostać przedłożony najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Dyrektywa zmieniająca ma zostać wdrożona do prawa krajowego do dnia 9 października 2019 r., z wyjątkiem zmiany art. 10a ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE dotyczącej pomocy finansowej państwa dla sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji, która ma być wdrożona do 31.12.2018 r.

Autor: Małgorzata Piwowarska

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł