facebook pixel

Pracownicy Atmoterm SA prowadzą zajęcia oraz warsztaty ekologiczne dla przedszkoli i szkół.

Ekolekcje dla przedszkoli – temat “Odpady”

Placówki przedszkolne są wyjątkowymi odbiorcami opracowanych w Atmoterm SA materiałów edukacyjnych. Scenariusz zajęć informacyjno-warsztatowych realizowany jest wg zasady “simplicity, flexibility and agility”, mający za cel budowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród odbiorców. Warsztaty zostały podzielone na 3 części:

  • przekaz audiowizualny w postaci animacji/bajki dla dzieci dotyczący danej dziedziny wiedzy – jako bierny (słucham i przyswajam wiedzę), materiał wspomagający – animacja z licencją/pozwoleniem na zbiorowe odtwarzanie;
  • prezentacja ww. zakresu wiedzy z elementami interaktywnymi (np.: sondy – słucham i odpowiadam na pytania), jest to prezentacja oparta na schemacie konspektu, zawierająca jedynie zdjęcia i elementy graficzne;
  • trzeci element o funkcji rywalizacyjnej jest w pełni interaktywny, składa się na to opracowanie instrukcji gry, ankiety quizu przy założeniu współzawodnictwa/rywalizacji lub po prostu czynnego uczestnictwa odbiorców.

Przedszkolaki okazały się bardzo pojętne – zarówno średniaki i starszaki. W każdym przypadku pojawiało się zdawanie relacji z własnego doświadczenia jak to jest w domu, czego brakuje.
W dwóch przedszkolach warsztaty Ekolekcji zostały włączone w ogólny program przedszkola z naszym udziałem. W czterech przedszkolach – okazało się, że pewnych podstawowych zasad segregacji nie znają też przysłuchujący się dorośli opiekunowie.

Ekolekcje dla szkół – temat “Niska emisja”

Zajęcia typu seminaryjnego są prowadzone w formie prezentacji z wykorzystaniem animacji i filmów powstałych w wyniku kampanii społecznych prowadzonych przez Atmoterm SA.

Inne formy działań społecznej odpowiedzialności biznesu

  • uczestnictwo w akcjach Polskiego Czerwonego Krzyża i wsparcie pieniężne nagród dla laureatów konkursu;
  • wsparcie Politechniki Opolskiej dla Otwartych Mistrzostw Opola w Programowaniu Zespołowym;
  • wewnętrzne informatory zasobów ludzkich.

Zobacz również: