facebook piksel profilu firmy atmoterm

Elektromobilność – nowe obowiązki dla jednostek samorządowych

elektryczna i gazowa komunikacja miejska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) mających powyżej 50 tys. mieszkańców wprowadzone zostały nowe zadania oraz obowiązki.

Obowiązki sprawozdawcze i analityczne JST dotyczące elektromobilności

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego podlegających ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

  • do 31 stycznia każdego roku (pierwszy raz do maja 2018 r.) – obowiązek przekazania ministrowi właściwemu ds. energii oraz ministrowi właściwemu ds. klimatu informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów samochodowych, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji;
  • co 36 miesięcy (pierwszy raz do 31 grudnia 2018 r.) – obowiązek sporządzenia analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych (przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej), zgodnie z zapisami ww. ustawy, a także przekazania tej analizy, niezwłocznie po opracowaniu, ministrowi właściwemu ds. energii i ministrowi właściwemu ds. klimatu.

Wyniki analizy kosztów i korzyści, sporządzonej przez gminę, należy uwzględniać przy opracowywaniu planu transportowego gminy.

Autor: Iwona Rackiewicz

 

Wysłuchaj również:

 

Przeczytaj także: Kolejne rozwiązania mogące wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce.

Poprzedni artykułNastępny artykuł