facebook pixel

Elektromobilność – nowe obowiązki dla jednostek samorządowych

elektryczna i gazowa komunikacja miejska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dla jednostek samorządowych mających powyżej 50 tysięcy mieszkańców wprowadzone zostały nowe zadania i obowiązki.

Obowiązek gmin do wykonania sprawozdań i analiz dot. elektromobilności

W 2018 r. gminy podlegające pod ustawę mają następujące obowiązki:

  • 22 maj – obowiązek przekazania ministrowi właściwemu do spraw energii informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji. Podmioty obowiązane do jej przekazania, po raz pierwszy przekazują ją ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
  • 31 grudzień – obowiązek sporządzenia analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i przekazania jej, niezwłocznie po opracowaniu, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Styczeń 2019 r. – potrzeba zaktualizowania w okresie roku od wejścia w życie ustawy dokumentów takich jak:

  • plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  • plan transportowy,

jeżeli wyniki analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez gminę, wskazują na zasadność wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym autobusów zeroemisyjnych.

Autor: Iwona Rackiewicz

Wysłuchaj również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł