facebook piksel profilu firmy atmoterm

Elektromobilność w Polsce – stan aktualny i prognozy

samochody elektryczne na stacji ładowania

27 czerwca 2019 r. w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyła się prezentacja raportuAnaliza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce“. Raport został opracowany przez Atmoterm SA oraz Forum Elektromobilności na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, realizując wniosek Grupy Roboczej nr 6 “Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku“, działającej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Prezentacja odbyła się w ramach bezpłatnego, otwartego dla zaproszonych gości, posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Z ramienia Atmoterm SA wyniki raportu zaprezentowali Iwona Rackiewicz, Iwona Szczepanik-Retka oraz Marek Rosicki. Po prezentacji miała miejsce dyskusja nt. przyszłości elektromobilności w Polsce. W posiedzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele poszczególnych resortów, instytucji finansujących, branży motoryzacyjnej, jednostek samorządu terytorialnego (JST), producentów i dystrybutorów komponentów do pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ładowania.

Zakres raportu dotyczącego elektromobilności w Polsce

Raport przedstawia aktualną sytuację na rynku elektromobilności w Polsce, a także przewidywane kierunki rozwoju tego nowego i konkurencyjnego sektora. Podjęliśmy próbę oceny potencjału innowacyjnego i produkcyjnego oraz wskazaliśmy pożądane obszary rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie. Dokonaliśmy również oceny możliwej dynamiki elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego kraju, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia właściwego rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Przedstawiliśmy cztery możliwe scenariusze prognozowanego stanu floty pojazdów elektrycznych w Polsce, w latach 2020-2050 oraz związanego z tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

W pracy przeanalizowaliśmy też możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych. Mając na uwadze, że odpowiedzialność za realizację zadań, wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, spoczywa w dużej mierze na jednostkach samorządu terytorialnego, ocenie poddano również potencjał JST w zakresie możliwości wdrażania elektromobilności w polskich miastach.

Obszary, jakich dotyczą zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje

  • potencjał innowacyjnego i produkcyjnego pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie;
  • możliwa dynamika elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce;
  • możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych (i innych) wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych;
  • potencjał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju elektromobilności.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju elektromobilności – badanie rynku

Obok szans, jakie upatruje się w elektromobilności, związanych z rozwojem gospodarczym kraju oraz poprawą jakości powietrza, zidentyfikowaliśmy także główne bariery (techniczne, ekonomiczne, społeczne i organizacyjne), utrudniające realizację działań wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce (opracowanego w 2016 r. przez Ministerstwo Energii).

Warto podkreślić, że przy opracowaniu raportu wykorzystano wyniki wywiadów i ankiet przeprowadzonych wśród kluczowych dla obszaru elektromobilności interesariuszy, w tym: producentów z branży motoryzacyjnej, instytucji i jednostek odpowiedzialnych za stymulowanie rozwoju, innowacji i wdrażanie elektromobilności w Polsce.

Plan Rozwoju Elektromobilości

Wnioski końcowe z analizy i rekomendacje stanowią wartościowy materiał, który może być wykorzystany w dalszym planowaniu działań zmierzających do systematycznego rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, w tym może posłużyć do aktualizacji Planu Rozwoju Elektromobilności.

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł