facebook pixel

EMAS – unijny system ekozarządzania i audytu

integracja elementów systemu zarządzania środowiskiem

EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) jest europejskim systemem ekozarządzania i audytu. System ten funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). W systemie mogą wziąć udział wszystkie organizacje (podmioty), które chcą wdrażać rozwiązania mające wpływ na ochronę środowiska. System prowadzony jest w Polsce przez Generalnego Dyrektora Ochron Środowiska (GDOŚ).

Zadaniem tego instrumentu jest prowadzenie organizacji w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo ma na celu uporządkowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska, zoptymalizowanie kosztów, efektywne zarządzanie energią oraz zasobami w organizacji. Uczestnicząc w systemie można również raportować oddziaływanie organizacji na środowisko.

Jak uzyskać wpis do rejestru EMAS?

Organizacje, które chcą uczestniczyć w systemie, w pierwszej kolejności powinny wykonać przegląd środowiskowy, następnie stworzyć efektywny system zarządzania środowiskowego. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego oraz opracowanie deklaracji środowiskowej. Następnie przeprowadzana jest weryfikacja organizacji przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego w celu wykazania, czy przegląd środowiskowy, polityka środowiskowa, system zarządzania środowiskowego i wewnętrzny audyt środowiskowy organizacji oraz ich wdrożenie spełniają wymogi rozporządzenia EMAS i czy został uwzględniony sektorowy dokument referencyjny, jeżeli Komisja Europejska taki wydała. Po pozytywnej weryfikacji należy złożyć wniosek o wpis do rejestru EMAS.

Ostatecznie organizacje uczestniczące w systemie spełniają wygórowane wymagania z zakresu ochrony środowiska, co potwierdzane jest certyfikatem przyznawanym przez GDOŚ. Zarejestrowana organizacja musi przynajmniej co trzy lata odnowić rejestrację EMAS, a co roku zaktualizować deklarację środowiskową i zatwierdzić przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w EMAS?

Korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w systemie EMAS, to przede wszystkim wdrożenie systemowych rozwiązań, które zapewnią osiągnięcie celu biznesowego w zgodzie z wymaganiami środowiska. Możliwe jest również raportowanie oddziaływania organizacji na środowisko. Ponadto identyfikuje się następujące korzyści dla organizacji:

  • optymalizację zasobów i energii;
  • oszczędność z tytułu optymalizacji zużyć i energii;
  • zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska;
  • wdrożenie kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie wymiernych efektów;
  • gromadzenie danych, które można wykorzystać do realizacji obowiązków sprawozdawczych;
  • pozytywny wizerunek organizacji przyjaznej środowisku;
  • wzmocnienie wiarygodności i zaufania do organizacji;
  • przejrzystość poprzez przedstawianie informacji w postaci okresowych deklaracji środowiskowych.

Zwolnienia i ulgi dla organizacji uczestniczących w EMAS

Organizacje uczestniczące w EMAS dodatkowo zwolnione są z opłaty rejestrowej przy wpisie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Uczestnicząc w systemie mają możliwość uzyskania środków na realizację przedsięwzięć związanych z wdrażaniem oraz funkcjonowaniem systemu ze środków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wiąże się to również z rzadszymi kontrolami przeprowadzanymi przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Okres pomiędzy kontrolami nie przekracza 3 lat (zamiast 1 roku) dla instalacji IPPC w przypadku zarejestrowanego w systemie EMAS prowadzącego taką instalację.

Kolejną ulgą dla przedsiębiorcy zarejestrowanego w systemie zarządzania środowiskowego EMAS jest zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Autor: Małgorzata Piwowarska

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł