facebook pixel

Ewidencja umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

pojemniki na odpady nieruchomości niezamieszkałych

Do obowiązkowych zadań własnych gminy (art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) należy prowadzenie ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na odbiór odpadów komunalnych. Gmina może zadecydować, czy włączyć te nieruchomości do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Część gmin w Polsce objęła swoim systemem nieruchomości niezamieszkałe, w takim przypadku ewidencja umów nie jest prowadzona.

Po co ewidencjonować umowy na odbieranie odpadów?

W roku 2017, w jednym z polskich miast o liczbie ludności ponad 42,5 tys., przeprowadzono inwentaryzację nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza i mogą powstawać odpady komunalne, wykonano także kontrolę zawartych umów. Wywnioskowano, że ok. 75% podmiotów stanowią te, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Stąd wnioskuje się, że wytwarzane w tych podmiotach odpady trafiają do systemu obsługiwanego przez gminę w ramach opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, co stanowi istotne obciążenie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Należy zaznaczyć, że kontrola nad zawieraniem umów na odbiór odpadów komunalnych przyczyni się do wzrostu masy ewidencjonowanych odpadów, a co za tym idzie osiągania poziomów odzysku, w tym recyklingu, a także do dotrzymania poziomu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Niewykluczone, że następstwem ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych może być nawet utrzymanie lub obniżenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Ewidencja umów powinna być prowadzona w celu:

  • kontrolowania przepływu strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych przez przedsiębiorców na terenie danej gminy;
  • sprawdzenia wypełnienia obowiązku zapłaty za gospodarowanie odpadami;
  • weryfikacji spełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • podjęcia odpowiednich działań adekwatnych do niespełnianych obowiązków (zawarcie umowy, uiszczanie opłaty, selektywne zbieranie określonych frakcji odpadów komunalnych).

Co należy do obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych?

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych, i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych powinno się odbywać w sposób zgodny z przepisami ustawy (art. 5 ust. 1 pkt 3b).

Sprawne prowadzenie ewidencji nieruchomości niezamieszkałych

Aby zidentyfikować właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i mogą być wytwarzane odpady komunalne należy w pierwszej kolejności stworzyć ich listę, posługując się często rozdrobnionymi źródłami danych. Następnym krokiem jest dotarcie do tych właścicieli i uzyskanie wymaganych informacji, w tym głównie kopii zawartych umów. Efektem takiego postępowania powinna być baza danych o tych podmiotach/nieruchomościach wraz z zapisem kopii tych umów, tj. Baza Nieruchomości Niezamieszkałych.

Na rynku proponowane są już rozwiązania informatyczne, mające na celu łatwe i szybkie przeprowadzenie takiej inwentaryzacji i utworzenie katalogu umów. Rozwiązania te omijają konieczność przesyłania papierowych kopii umów i skomplikowanych formularzy uzupełnianych ręcznie.

Ewidencja umów zawartych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jest dynamiczna, co oznacza, że powinna być na bieżąco weryfikowana (np. raz w roku). Zmienność tego rejestru wynika np. z zawieszenia działalności danej firmy lub założenia nowej. Te fakty przemawiają za użyciem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Autor: Katarzyna Cholewa

Poprzedni artykułNastępny artykuł