Jak usprawnić zarządzanie emisjami substancji do powietrza?

zakład emitujący substancje do powietrza

Początek roku w dziale ochrony środowiska przedsiębiorstw wiąże się z zebraniem danych, wypełnieniem sprawozdań, wykazów i raportów za poprzedni rok.

Z punktu widzenia emisji substancji do powietrza tymi obowiązkami są:

 • sprawozdanie OS-1;
 • raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE);
 • wykazy opłatowe oraz wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska.

Sprawozdanie OS-1

Sprawozdanie OS-1 dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz stanu urządzeń oczyszczających powietrze. Należy przekazać je do Głównego Urzędu Statystycznego za pośrednictwem portalu sprawozdawczego do 27 lutego bieżącego roku.

Raport do KOBiZE

Korzystający ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza jest obowiązany sporządzić i do końca lutego przekazać KOBiZE roczny raport za poprzedni rok.

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami powinien zawierać informacje o:

 • podmiocie korzystającym ze środowiska;
 • miejscach korzystania ze środowiska;
 • urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje substancji do powietrza;
 • instalacjach, źródłach powstawania oraz miejscach emisji substancji do powietrza;
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie czy ograniczanie emisji substancji do powietrza;
 • wielkościach emisji substancji do powietrza;
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom substancji do powietrza;
 • pozwoleniach zintegrowanych bądź pozwoleniach na wprowadzanie gazów czy pyłów do powietrza, zezwoleniach na emisję gazów cieplarnianych, a także zgłoszeniach instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji substancji do powietrza;
 • oddziaływaniu na środowisko instalacji oraz urządzeń spalania czy współspalania odpadów;
 • przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji substancji do powietrza z tych przedsięwzięć.

Raport ten do końca lutego należy wprowadzić za pośrednictwem elektronicznego konta do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej przez KOBiZE. Po zarejestrowaniu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji użytkownik otrzymuje jedno konto dla wszystkich zakładów i miejsc emisji.

Dostęp do informacji zawartych w raportach do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami posiada marszałek województwa, dzięki czemu ma możliwość weryfikacji naliczonych przez przedsiębiorców opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wykazy opłatowe oraz opłata za emisję substancji do powietrza

Obowiązek sporządzenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska w poprzednim roku dotyczy nie tylko emisji substancji do powietrza.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest wymagana za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wydane uprawnienia do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 • składowanie odpadów na składowiskach.

Wykazy opłatowe należy sporządzić na podstawie opisanego wyżej raportu do KOBiZE. Opłatę za korzystanie ze środowiska można policzyć samodzielnie i do 31 marca wnieść ją na właściwy rachunek urzędu marszałkowskiego oraz złożyć wykazy opłatowe bezpośrednio w urzędzie. Można je wysłać pocztą czy sporządzić elektronicznie w darmowym lub profesjonalnym oprogramowaniu, które ma więcej funkcji i usprawnia pracę.

Dodatkowe dane do analizy emisji substancji do powietrza

Utrudnieniem w ww. obowiązkach jest wypełnianie wielu formularzy tymi samymi danymi, pobieranymi z wielu zestawień i wprowadzanie ich do poszczególnych sprawozdań oraz wykazów. Nie dość, że jest to czasochłonne, to nietrudno o pomyłkę i brak ich spójności.

Przygotowując każdy z tych dokumentów osobno nie masz możliwości szybkiego sporządzenia dodatkowych danych na własne potrzeby, a mogą być one pomocne w bieżącej pracy. Takie wewnętrzne raporty mogą zawierać np. zestawienie rocznych limitów emisji poszczególnych substancji do powietrza, w podziale na instalacje, z wyliczonymi rzeczywistymi wielkościami emisji. Przydatnym może okazać się miesięczny raport o zużyciach paliw, emisjach substancji do powietrza oraz opłatach.

Przygotowanie powyższych raportów umożliwia e-usługa Zarządzanie emisją do powietrza, którą wraz z innymi aplikacjami ułatwiającymi wypełnianie obowiązków środowiskowych znajdziesz na platformie do zarządzania danymi ekostrateg.com.

Zalety e-usługi Zarządzanie emisją do powietrza:

 • wszystkie informacje o emisjach substancji do powietrza dostępne w jednym miejscu;
 • możesz kopiować wskaźniki roczne na kolejny rok;
 • możesz zdecydować, czy emisja substancji do powietrza ma być liczona z uwzględnieniem redukcji, czy nie;
 • wprowadzone dane możesz eksportować i dowolnie z nich korzystać;
 • korzystając z raportu kompletności danych wykryjesz ewentualne braki we wprowadzonych informacjach.

Autor: Patryk Drozd

 

Przeczytaj także: Nowe standardy emisyjne i obowiązki dla średnich źródeł spalania paliw.

Poprzedni artykułNastępny artykuł