facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

odnawialne źródła energii dofinansowane w ramach klastrów energii

Klastry energii stwarzają możliwość do współpracy odbiorców energii elektrycznej, lokalnych samorządów, które administrują danym obszarem i sporządzają plany zaopatrzenia w energię oraz podmiotów, które energię elektryczną produkują, jak również tych, które dysponują siecią średniego i wysokiego napięcia.

Zachętą do tworzenia klastrów energii są ogłaszane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkursy projektów w ramach poddziałań:

  • Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
  • Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Informacje nt. możliwości pozyskania środków finansowych, jak również regulaminów konkursów, załączników, metodyk, odpowiadających na pytanie, jak pozyskać środki na działania z zakresu klastrów energii udostępnia Instytucja Organizująca Konkurs: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu.

Przykładowe inwestycje w ramach klastrów energii

Dofinansowaniu w ramach klastrów energii podlegają inwestycje polegające na budowie nowych instalacji lub przebudowie instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej. Przewidziano, że wsparcie udzielane będzie na budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii wykorzystujących biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth), energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należącej do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Wyniki konkursów NFOŚiGW dla klastrów energii

Ministerstwo Energii 9 maja 2018 r. ogłosiło wyniki pierwszego konkursu dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Certyfikat uzyskały 33 klastry energii ze 115 wnioskodawców. Minister Energii podczas ogłoszenia wyników podkreślił, iż: “Efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym wpływa na rozwój energetyki rozproszonej stanowiącej ważną formułę uzupełnienia dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych. Miejscem dla rozwoju tych źródeł, są dziś klastry energii“.

Poprzez realizację przedsięwzięć w ramach klastrów energii wzrasta świadomość, akceptacja i odpowiedzialność mieszkańców w zakresie podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu, efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Autor: Janusz Pietrusiak

Poprzedni artykułNastępny artykuł