facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

opłaty za korzystanie ze środowiska

Wpływ działalności człowieka na środowisko, wymusił stworzenie instrumentów finansowych, które motywowałyby przedsiębiorców do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i ograniczenia emisyjności. Z drugiej strony środki pozyskane przy pomocy instrumentów finansowych pozwalają uruchomić mechanizmy naprawcze, służące m.in. współfinansowaniu celów prośrodowiskowych, a zarazem prospołecznych, np. wsparcie finansowe modernizacji sektora przemysłu, rozwoju technologii niskoemisyjnych, walkę z zanieczyszczeniem powietrza (smog), zmianami klimatycznymi i wiele innych.

Kto wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty środowiskowe należą właśnie do tego typu instrumentów finansowo-prawnych. Choć na przełomie ostatnich kilkunastu lat sposób ich naliczania i uiszczania ewoluował, to zamysł funkcjonowania opłat za korzystanie ze środowiska pozostaje niezmienny. Z koniecznością uiszczania opłat środowiskowych liczyć muszą się podmioty korzystające ze środowiska, których działalność związana jest ze składowaniem odpadów, emisją substancji do powietrza lub też wiąże się z korzystaniem z zasobów wodnych (w zakresie przekraczającym granice zwykłego korzystania z wód).

Opłaty środowiskowe ponoszone za substancje wprowadzane do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do środowiska, charakteryzowała od kilku lat pewna spójność i cykliczność. Raz do roku, tj. do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku rozliczeniowym, podmioty korzystające ze środowiska były zobowiązane do wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska we własnym zakresie. W zależności od wysokości opłaty środowiskowej były zobowiązane do przedkładania wykazów właściwemu marszałkowi województwa i wnoszenia opłat na rachunek urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca.

Wzory wykazów zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Do końca roku 2017 warunki i sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty, w szczególności za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także za składowanie odpadów precyzowały przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Zmiany w zakresie opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadziła szereg zmian m.in. w zakresie opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków do środowiska zwane obecnie opłatami za usługi wodne, jak również powołane zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotyczy wyłącznie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w tym opłat za przydzielone uprawnienia do emisji w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz z tytułu składowania odpadów. Dotychczasowy obowiązek ponoszenia opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, regulują obecnie przepisy ustawy – Prawo wodne. Ciekawostką może być fakt, że wg nowej ustawy – Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe nie są zdefiniowane jako ścieki, niemniej jednak ponosi się opłaty za wprowadzanie ich do wód.

Ustawa definiuje powyższe formy korzystania ze środowiska jako usługi wodne. Nowe przepisy precyzują też dodatkowe formy korzystania ze środowiska, objęte obowiązkiem opłatowym i określone mianem usług wodnych. Zaliczyć do nich możemy m.in. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji, w przypadku której organem właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Opłaty za usługi wodne, o których mowa w art. 268 i 269 ustawy – Prawo wodne, składają się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Opłaty stałe wyliczane są na podstawie maksymalnych, dopuszczalnych parametrów określonych w ramach pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego. Podmiot zobowiązany do ich uiszczania wnosi opłatę na rachunek bankowy PGW WP w czterech równych ratach kwartalnych, nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Wysokość opłaty zmiennej wynika z faktycznego ilościowego i jakościowego wykorzystania zasobów środowiska.

Zasadniczą zmianę w systemie rozliczania i uiszczania opłat za usługi wodne stanowi fakt, że ustalanie należności aktualnie leży po stronie PGW WP. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie pozyskanych danych, dokonują wyliczenia opłaty stałej oraz zmiennej, które przekazują podmiotom w formie informacji. W przypadku opłaty zmiennej, podmiot zobowiązany jest do wniesienia należności na rachunek bankowy PGW WP w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

Jeśli podmiot ma zastrzeżenia do wysokości wyliczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłaty może w ciągu 14 dni złożyć reklamację. Złożenie reklamacji nie zwalnia jednak podmiotów z obowiązku uiszczenia wyliczonych opłat w terminie. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

Autor: Magdalena Harczuk

Poprzedni artykułNastępny artykuł