facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej?

dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Składając wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) należy pamiętać o obowiązkowych załącznikach:

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie jego zakresu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (chyba, że np. liczba stron w postępowaniu o udzielenie DoŚU przekracza 20, wówczas dokument nie jest wymagany);
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej wynosi 205 zł.

Należy pamiętać, że brak wymaganych załączników spowoduje wydłużenie postępowania. W przypadku braku któregokolwiek załącznika inwestor będzie wzywany do jego uzupełnienia. Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie traktowane jest jako brak formalny wniosku o udzielenie DoŚU i skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Ile dokumentów złożyć do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej?

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentów. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (lub kartę informacyjną przedsięwzięcia) przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (czyli 4 lub 5 egzemplarzy w zależności od tego czy przedsięwzięcie kwalifikowane jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego). W szczególnych przypadkach mogą być wymagane również inne załączniki, np. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji zamiast kopii mapy, załącza się mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w odpowiedniej skali, w innych przypadkach należy dołączyć analizę kosztów i korzyści, o której mowa w ustawie – Prawo energetyczne.

Autor: Anna Honcza

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł