facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej?

dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Składając wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) należy pamiętać o obowiązkowych załącznikach:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie jego zakresu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • mapę, w postaci papierowej czy elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej czy elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (chyba, że liczba stron w postępowaniu o udzielenie DoŚU przekracza 10, wówczas dokument nie jest wymagany);
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej wynosi 205 zł.

Ponadto, w określonych w art. 74 ustawy przypadkach, do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej należy dołączyć:

 • mapę (zamiast kopii mapy ewidencyjnej) przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, a także obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku;
 • wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW czy sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej.

Należy pamiętać, że brak wymaganych załączników spowoduje wydłużenie postępowania. W przypadku braku któregokolwiek załącznika inwestor będzie wzywany do jego uzupełnienia. Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie traktowane jest jako brak formalny wniosku o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

27 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, według których m.in. wniosek o wydanie DoŚU składać można nie tylko w postaci papierowej, ale również w formie dokumentu elektronicznego na formularzu wniosku udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ile dokumentów złożyć do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej?

Wraz z wnioskiem o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentów. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko czy kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej i na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Wymagana ilość to najczęściej 4 egzemplarze – dla organu wydającego DoŚU, inspektora sanitarnego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodatkowy egzemplarz wymagany jest dla:

 • opiniującego organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC;
 • opiniującego i uzgadniającego dyrektora urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięcia realizowanego na obszarze morskim;
 • uzgadniającego ministra właściwego ds. środowiska w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze parku narodowego;
 • uzgadniającego Generalnego Dyrektora Ochron Środowiska w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody czy w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze rezerwatu przyrody.

Autor: Anna Honcza

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł