facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowe wymagania dla wniosków odpadowych

Podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o odpadach. …

Klasyfikacja odpadów – wytyczne techniczne

Komisja Europejska (KE) opublikowała wytyczne techniczne w sprawie klasyfikacji odpadów. Ich celem jest wyjaśnienie mankamentów technicznych związanych z wybranymi zagadnieniami …

Czy odpadami trzeba zarządzać?

Cele, jakie stoją przed gminami w zakresie osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych, możliwe są …