facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kiedy i jaki rodzaj audytu budynku należy wykonać?

budynki wykonujące ocenę zapotrzebowania na energię

W dzisiejszych czasach szczególny nacisk kładzie się na takie elementy, jak oszczędność kosztów, oszczędność energii, poprawa stanu technicznego budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). W związku z tym co raz częściej wykonanie audytu energetycznego lub remontowego budynku jest zlecane zarówno przez dużych przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także prywatnych właścicielów domów jednorodzinnych.

Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów termoizolacyjnych, technologii wykonywania izolacji ścian oraz dachów, jak i stolarki okiennej oraz drzwiowej o różnych parametrach przenikalności cieplnej. Ważne jest więc, aby planując termomodernizację budynku inwestor uzyskał informacje o tym, jakie materiały i technologie będą najbardziej optymalne przy uwzględnieniu kosztów inwestycji oraz możliwych do osiągnięcia oszczędności energii. Taka wiedza zawarta jest właśnie w wynikach przeprowadzanego przez ekspertów audytu budynku.

Inwestycje termomodernizacyjne oraz remontowe często wiążą się z wysokimi kosztami realizacji. W związku z tym konieczne jest wykonanie analizy, która pozwoli bezstronnie ocenić zasadność i racjonalność przeprowadzenia inwestycji, a także w przypadku termomodernizacji wskaże najbardziej pożądany wariant z punktu widzenia kosztów i ograniczenia zużycia energii. Niejednokrotnie audyty stanowią również założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku jest ekspertyzą, którą powinien wykonać każdy inwestor przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych. Audyt energetyczny budynku określa zakres, parametry techniczne i parametry ekonomiczne przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem optymalnego wariantu. Wykonanie takiej ekspertyzy wskaże również, które z zastosowanych rozwiązań modernizacyjnych jest najbardziej efektywne energetycznie.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych inwestor może ubiegać się o szereg form wsparcia finansowego, takich jak premie oraz granty. Audyt energetyczny budynku wymagany jest w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną, która stanowi pomoc państwa dla inwestorów finansujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne z kredytu. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku gdy przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu towarzyszy zakup, montaż, budowa czy modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii lub został przyznany grant OZE, wysokość premii wzrasta do 31% łącznych kosztów obu przedsięwzięć. Grant OZE przydzielany jest na zakup, montaż, budowę czy modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Dodatkowo inwestor wraz z premią termomodernizacyjną może ubiegać się o grant termomodernizacyjny, który stanowi 10% kosztów przedsięwzięcia. Grant termomodernizacyjny przysługuje, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynku, wyrażoną w kWh/(m2/rok), nie przekracza wartości maksymalnych, określonych w przepisach prawa lub że przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają prawnie określonym wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Audyt remontowy budynku

Oprócz przedsięwzięć termomodernizacyjnych istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie dla działań remontowych. W tym celu wykonuje się audyt remontowy, którego opracowanie określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz remontowych, które jednocześnie mogą stanowić założenia do projektu budowlanego. W przypadku działań remontowych formą wsparcia jest premia remontowa, która stanowi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Premia MZG i grant MZG dla mieszkaniowego zasobu gminy

Wśród nowych form wsparcia finansowego znalazły się premia oraz grant MZG. Premia MZG w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia przysługuje inwestorowi, który realizuje prace termomodernizacyjne czy remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy. W tym celu wykonać należy odpowiednio audyt energetyczny lub audyt remontowy budynku. W przypadku, gdy działania są podejmowane dla budynku wpisanego do rejestru zabytków czy stanowią rewitalizację opisaną w gminnym programie rewitalizacji, wartość premii MZG wzrasta do 60% kosztów tego przedsięwzięcia.

W sytuacji, gdy przed realizacją czynności termomodernizacyjnych lub remontowych bądź w jej ramach zostanie wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła albo nastąpi całkowita zmiana źródeł energii na OZE czy na energię wytwarzaną w wysokosprawnej kogeneracji, albo nastąpi całkowita zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe, inwestorowi przysługuje dodatkowa forma wsparcia w postaci grantu MZG, w wysokości 30% kosztów tego przedsięwzięcia. Podobnie jak grant OZE, grant MZG zwiększa premię MZG.

Dodatkowe warunki uzyskania środków

Premię termomodernizacyjną wraz z grantem termomodernizacyjnym, premię MZG wraz z grantem MZG lub grant OZE można uzyskać tylko dla przedsięwzięcia, które nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych, takich jak: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu oraz jego kontrola, a także ochrona i odbudowa bioróżnorodności oraz ekosystemów.

W każdym przypadku, gdy chcemy uzyskać środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia podnoszącego efektywność energetyczną czy poprawiającego stan techniczny budynku, niezbędne jest wykonanie odpowiedniego audytu – energetycznego lub remontowego.

Autorzy: Małgorzata Piwowarska, Patryk Sojka

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł