facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kiedy wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko?

przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko

Myślisz o nowej inwestycji? Chcesz sprawdzić, czy potrzebujesz oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)? Pomożemy Ci w tym!

Co to jest OOŚ i kiedy jest ona wymagana?

Głównym zadaniem OOŚ jest zbadanie, jak dane przedsięwzięcie (dotyczące nowych obiektów lub rozbudowy istniejących) będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, woda, gleba) czy na formy ochrony przyrody, a także ustalenie sposobów zapobiegania, ograniczania lub minimalizowania skutków realizacji planowanej inwestycji.

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) i może ona wystąpić w następujących przypadkach:

 • po złożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia – organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej stwierdza w postanowieniu, że zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚ po analizie kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także po zasięgnięciu opinii organów opiniujących; organ jednocześnie określa zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • planowana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co powoduje konieczność przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie;
 • planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco wpływać na obszar Natura 2000;
 • ponowna ocena oddziaływania na środowisko jest nakazana w DoŚU bądź podmiot planujący inwestycję wnioskuje o ponowną OOŚ na etapie wydawania niektórych decyzji, m.in. pozwolenia budowlanego.

Zgodnie z art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie w sprawie OOŚ planowanej inwestycji obejmuje w szczególności:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • uzyskanie wymaganych ustawą uzgodnień i opinii właściwego organu, takiego jak: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, organ wydający pozwolenie zintegrowane (w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC), dyrektor urzędu morskiego (w przypadku inwestycji realizowanej na obszarze morskim), a także od 2018 r. organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej;
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu – konsultacje społeczne trwają 30 dni.

Zakres oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 62 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach OOŚ określa się i analizuje:

 • bezpośredni oraz pośredni wpływ danej inwestycji na środowisko i ludność, w tym zdrowie oraz warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, a także dostępność do złóż kopalin;
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymagany zakres monitoringu.

Co musi zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko

Szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określony jest w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie inwestycji na wszystkich jego etapach: realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Główne elementy, które musi zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

 • opis planowanej inwestycji, a w szczególności: charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
 • inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
 • opis istniejących w sąsiedztwie czy w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis krajobrazu, w którym dana inwestycja ma być zlokalizowana;
 • informacje o powiązaniach z innymi inwestycjami, w szczególności kumulowaniu się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska, w przypadku niepodejmowania inwestycji, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia czy jego oddziaływania na środowisko;
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci;
 • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na m.in. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami;
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu;
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 • określenie założeń oraz analiza i ocena możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków chronionych, w przypadku dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ocena gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;
 • porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w przypadku planowanej inwestycji związanej z użyciem instalacji;
 • odniesienie się do celów środowiskowych, wynikających z dokumentów strategicznych, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji;
 • wskazanie, czy dla planowanej inwestycji jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w odpowiedniej skali;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z planowaną inwestycją;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w odniesieniu do każdego jego elementu;
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Autor raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi go podpisać, podać datę jego sporządzenia, a także dołączyć do niego oświadczenie o wykształceniu, wymaganym w art. 74 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Autor: Anna Honcza

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł