Konkluzje BAT – co się powinno wydarzyć po ich ogłoszeniu?

instalacja dostosowana do konkluzji bat

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) to dokument, którego głównym celem nie jest narzucanie rodzaju stosowanych urządzeń czy technologii prowadzącemu instalację IPPC, tj. objętą pozwoleniem zintegrowanym, ale określenie limitów emisyjnych. Zatem z punktu widzenia uzyskiwania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego konkluzje BAT służą jako punkt odniesienia przy ustalaniu warunków pozwolenia.

Istotną informacją dla każdego prowadzącego instalację, dla której ogłoszone zostały konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, jest znajomość procesu, jaki publikacja konkluzji BAT rozpoczyna po stronie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego

Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, odnoszących się do głównej działalności danej instalacji IPPC, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego jest zobligowany, zgodnie z art. 215 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do dokonania analizy warunków pozwolenia. Analizę tę organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego powinien przeprowadzić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

O rozpoczęciu analizy warunków pozwolenia zintegrowanego organ informuje prowadzącego instalację, a w trakcie jej przeprowadzania bierze pod uwagę wszystkie konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od czasu wydania tego pozwolenia czy jego ostatniej analizy. Prowadzący instalację powinien być świadom, że organ dokonując analizy pozwolenia zintegrowanego w kontekście konkluzji BAT może zażądać przedłożenia informacji, które będą niezbędne do przeprowadzenia analizy i umożliwią porównanie z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w odpowiednich konkluzjach.

Konieczność dostosowania się do wymagań konkluzji BAT

Wyniki analizy warunków pozwolenia zintegrowanego organ przedkłada prowadzącemu instalację oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska. W przypadku gdy analiza ta wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z niezgodnością z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik, organ powinien przekazać prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto organ powinien wezwać prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku, mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Dla prowadzącego instalację publikacja konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik może wiązać się z koniecznością zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego lub podjęcia znacznych inwestycji w obrębie instalacji, mających na celu jej dostosowanie do wymogów konkluzji BAT. Do tej pory w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowanych 21 konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik.

Usprawnienie analizy warunków pozwoleń zintegrowanych

Pomocne w analizie warunków pozwoleń zintegrowanych może być specjalistyczne oprogramowanie. System Baza Pozwoleń służy do ewidencji oraz archiwizowania postanowień i decyzji związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie oraz informacji o limitach rocznych w jednej, centralnej bazie danych. Znacznie ułatwia to szybkie wyszukiwanie i skuteczne zarządzanie informacjami oraz cyfrowymi kopiami dokumentów, a także wspomaga wydawanie nowych decyzji.

Autor: Bartosz Ochocki

 

Przeczytaj także: Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Poprzedni artykułNastępny artykuł