facebook piksel profilu firmy atmoterm

Konkluzje BAT – co się powinno wydarzyć po ich ogłoszeniu?

instalacja dostosowana do konkluzji bat

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) to dokument, którego głównym celem nie jest narzucanie rodzaju stosowanych urządzeń czy technologii prowadzącemu instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym, ale określenie limitów emisyjnych. Zatem, z punktu widzenia uzyskiwania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego, konkluzje BAT służą jako punkt odniesienia przy ustalaniu warunków pozwolenia.

Istotną informacją dla każdego prowadzącego instalację, dla której ogłoszone zostały konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, jest znajomość procesu, jaki publikacja konkluzji BAT rozpoczyna po stronie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego

Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego jest zobligowany, zgodnie z art. 215 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), do dokonania analizy warunków pozwolenia. Analizę organ powinien przeprowadzić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

O rozpoczęciu analizy warunków pozwolenia zintegrowanego organ informuje prowadzącego instalację, a w trakcie jej przeprowadzania bierze pod uwagę wszystkie konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od czasu wydania tego pozwolenia lub ostatniej jego analizy. Prowadzący instalację powinien być świadom, że organ dokonując analizy pozwolenia zintegrowanego w kontekście konkluzji BAT, może zażądać od niego przedłożenia informacji, które będą niezbędne do przeprowadzenia analizy i umożliwią porównanie ich z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w odpowiednich konkluzjach.

Konieczność dostosowania się do wymagań konkluzji BAT

Wyniki analizy organ przedkłada prowadzącemu instalację oraz Ministrowi Klimatu. W przypadku gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z niezgodnością z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik, organ powinien przekazać prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto organ powinien wezwać prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku, mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Publikacja konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik dla prowadzącego instalację może wiązać się z koniecznością zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego, ale co istotne, może też wiązać się z koniecznością podjęcia znacznych inwestycji w obrębie instalacji, mających na celu jej dostosowanie do wymogów konkluzji BAT. Do tej pory zostało opublikowanych 16 konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik.

Informacje o ogłoszonych konkluzjach BAT dla różnych rodzajów działalności znajdziesz w serwisie Ekowiedza.

Autor: Bartosz Ochocki

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł