facebook piksel profilu firmy atmoterm

Konkluzje BAT dla niektórych działalności w przemyśle spożywczym cz. 2

przetwórstwo owoców i warzyw dostosowane do wymagań konkluzji bat

Według decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031, prowadzący instalację IPPC w przemyśle spożywczym, tj. instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego, powinien ją dostosować do wymagań określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) odnoszących się do głównej działalności tej instalacji. Ma na to 4 lata od ich ogłoszenia, tj. do 04.12.2023 r.

Konkluzje BAT – przetwórstwo owoców i warzyw

Chcąc zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, należy stosować odpowiednią kombinację technik ogólnych BAT oraz chłodzić owoce i warzywa przed głębokim mrożeniem. Temperatura owoców i warzyw powinna być obniżana do ok. 4°C, przed wprowadzeniem ich do tunelu zamrażalniczego za pomocą bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z zimną wodą lub powietrzem chłodzącym. Woda może zostać usunięta z żywności, a następnie wykorzystana ponownie w procesie wychładzania.

Wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii dla przetwarzania ziemniaków (z wyłączeniem produkcji skrobi) to 1,0-2,1, a dla przetwarzania pomidorów – 0,15-2,4 MWh/t produktów. Ogólne techniki ograniczania zużycia wody i ilości ścieków określone są w ogólnych BAT. Wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do ścieków wynoszą dla przetwarzania: ziemniaków (z wyłączeniem produkcji skrobi) – 4,0-6,0, pomidorów, w przypadku gdy możliwy jest recykling wody – 8,0-10,0 m3/t produktów.

Konkluzje BAT – młynarstwo

Ogólne techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w ogólnych BAT. Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii dla produktów to 0,05-0,13 MWh/t. Emisje zorganizowane do powietrza można ograniczać stosując filtr workowy. Poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza wynosi <2-5 mg/Nm3.

Konkluzje BAT – przetwórstwo mięsne

Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii dla surowców to 0,25-2,6 MWh/t. Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do zrzutów ścieków wynosi 1,5-8,0 m3/t surowców.

Dla zorganizowanych emisji do powietrza związków organicznych z wędzenia mięsa, w ramach konkluzji BAT należy stosować jedną z technik lub ich kombinację, a są nimi: adsorpcja, utlenianie termiczne, płuczka gazowa mokra, korzystanie z elektrofiltru i stosowanie oczyszczonego dymu. Poziomy BAT-AEL w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitych lotnych związków organicznych do powietrza z komory wędzarniczej wynoszą 3-50 mg/Nm3.

Konkluzje BAT – produkcja cukru

Planując zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik należy stosować odpowiednią kombinację technik określonych w ogólnych BAT oraz jedną z poniższych technik lub ich kombinację, czyli: wyciskanie wysłodków buraczanych, suszenie pośrednie (suszenie parą) wysłodków buraczanych i przy wykorzystaniu energii słonecznej, recykling gorących gazów oraz niskotemperaturowe suszenie (wstępne) wysłodków buraczanych. Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii przy przetwarzaniu buraków cukrowych to 0,15-0,40 MWh/t buraków. Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do zrzutów ścieków z przetwarzania buraków cukrowych wynosi 0,5-1,0 m3/t buraków.

Poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z suszenia wysłodków buraczanych w przypadku suszenia wysokotemperaturowego (powyżej 500°C) wynosi 5-100 mg/Nm3 przy referencyjnym poziomie tlenu 16% objętości. By móc ograniczyć zorganizowane emisje SOX do powietrza z wysokotemperaturowego suszenia wysłodków buraczanych (ponad 500°C), w ramach konkluzji BAT należy stosować jedną z technik (lub ich kombinację): wykorzystanie gazu ziemnego, płuczka gazowa mokra, wykorzystanie paliw o niskiej zawartości siarki.

Czego nie obejmują konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik?

Konkluzje BAT 2019/2031/UE nie odnoszą się do:

  • obiektów energetycznego spalania wchodzących w skład instalacji IPPC w przemyśle spożywczym, wytwarzających gorące gazy, których nie wykorzystuje się do bezpośredniego ogrzewania, suszenia lub dowolnej innej obróbki przedmiotów lub materiałów (tego rodzaju działalność może wchodzić w zakres stosowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania lub być objęta dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania);
  • produkcji produktów podstawowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, która obejmuje wytapianie i przetapianie tłuszczu, produkcję mączki rybnej i oleju z ryb, przetwórstwo krwi i produkcję żelatyny (działalność ta może wchodzić w zakres stosowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do ubojni i branży produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego);
  • wykonywania standardowych tusz w odniesieniu do dużych zwierząt i tuszek w przypadku drobiu (działalność ta może wchodzić w zakres stosowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do ubojni i branży produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zachęcamy do lektury pierwszej części artykułu, w której scharakteryzowano działalności, takie jak:

  • produkcja piwa;
  • branża mleczarska;
  • produkcja etanolu;
  • przetwórstwo ryb i owoców morza.

Informacje o konkluzjach BAT ogłoszonych dla innych działalności znajdziesz w serwisie Ekowiedza.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł