facebook piksel profilu firmy atmoterm

Konkluzje BAT dla obróbki powierzchniowej z użyciem LZO

obróbka powierzchniowa z użyciem lzo

Komisja Europejska ustanowiła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi. W związku z tym instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, które wykorzystują lotne związki organiczne (LZO), będą musiały być dostosowane do konkluzji BAT dla sektora obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych.

Jakie rodzaje działalności obejmują nowe konkluzje BAT?

Opublikowane konkluzje odnoszą się do rodzajów działalności określonych w pkt 6.7, 6.10 oraz 6.11 załącznika I do dyrektywy IED, w którym znajduje się lista instalacji IPPC. Konkluzje te dotyczą więc instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, wymienionych w ust. 6 pkt 9, 12 i 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169):

9) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie,

12) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny,

13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (o ile główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań opisanych w powyższych pkt 9 i 12).

Zakres konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik

W dokumencie zamieszczono 53 konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, które zawierają:

 • szczegółowe konkluzje w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (BAT 1-29) w procesach powlekania pojazdów, innych powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych, statków oraz jachtów, statków powietrznych, zwojów, tekstyliów, folii i papieru, powierzchni drewnianych, opakowań metalowych oraz nanoszenia na nie druku, w produkcji taśm samoprzylepnych, drutu nawojowego, w procesach gorącego offsetu rolowego, fleksografii i rotograwiury niepublikacyjnej, rotograwiury publikacyjnej, określające m.in.:
  • wymagane elementy systemu zarządzania, które powinny zostać wdrożone, mające na celu poprawę efektywności środowiskowej (BAT 1-2),
  • wymagane techniki stosowane w celu ograniczenia wpływu na środowisko realizowanych procesów (BAT 3-9),
  • techniki oraz metody monitorowania i ograniczania emisji (BAT 10-18),
  • poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, w tym dla szczegółowych rodzajów działalności (BAT 17, 18, 21, 24-29);
 • szczegółowe konkluzje w odniesieniu do konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi (BAT 30-53), określające m.in.:
  • wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego,
  • techniki ograniczające zużycie surowców, energii, mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko stosowanych produktów chemicznych,
  • techniki ograniczające emisje pochodzące z dostawy i magazynowania, z procesów produkcyjnych,
  • techniki związane z gospodarowaniem odpadami, zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi,
  • zakres monitorowania zanieczyszczeń, stosowane normy oraz częstotliwość pomiarów (dla ścieków, gazów odlotowych),
  • techniki ograniczające emisje do gleby i wody, do powietrza, a także zmniejszające zużycie wody.

Do jakich procesów nie stosujemy konkluzji BAT?

Konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik dla obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych nie stosuje się:

 • w przypadku powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – do:
  • impregnacji wodoodpornej materiałów włókienniczych w sposób inny niż z wykorzystaniem ciągłej warstwy na bazie rozpuszczalnika,
  • drukowania, klejenia i impregnowania wyrobów włókienniczych,
  • laminowania płyt drewnopochodnych,
  • przeróbki gumy,
  • produkcji mieszanin powlekających, lakierów, farb (w tym farb drukarskich), półprzewodników, spoiw lub produktów farmaceutycznych,
  • wchodzących w skład instalacji obiektów energetycznego spalania, chyba że wytwarzane gorące gazy wykorzystuje się do bezpośredniego ogrzewania, suszenia lub dowolnej innej obróbki przedmiotów lub materiałów;
 • w przypadku konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi – do:
  • modyfikacji chemicznej i hydrofobizacji drewna oraz produktów z drewna,
  • usuwania sinizny z drewna i produktów z drewna,
  • traktowania drewna i produktów z drewna amoniakiem,
  • wchodzących w skład instalacji obiektów energetycznego spalania.

Informacje o ogłoszonych konkluzjach BAT dla innych działalności znajdziesz w serwisie Ekowiedza.

Analiza pozwolenia zintegrowanego i dostosowanie instalacji IPPC

Najlepsze dostępne techniki przedstawione w konkluzjach BAT nie mają charakteru nakazowego. Możliwe jest stosowanie innych technik, jeżeli zapewniają równoważny bądź wyższy poziom ochrony środowiska.

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik dla obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych zostały opublikowane 09.12.2020 r. Według art. 215 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w terminie do 6 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik dla sektora obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (tj. do 09.06.2021 r.) organ właściwy do wydania pozwolenia przeprowadzi analizę warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszących się do głównej działalności danej instalacji IPPC. Organ może wezwać prowadzącego instalację IPPC do złożenia wniosku o zmianę tego pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od wezwania, informując o konieczności dostosowania instalacji w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, tj. do 09.12.2024 r.

Warto podkreślić, że dla nowej instalacji IPPC, objętej konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik, we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy wykazać spełnienie ww. wymagań już w momencie uruchomienia instalacji (nie ma zastosowania 4-letni okres dostosowawczy).

Autorzy: Krzysztof Jaworski, Małgorzata Piwowarska

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł