facebook piksel profilu firmy atmoterm

Krajowy Program Ochrony Powietrza w świetle kryzysu energetycznego

miasto z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego

Jakość powietrza, pomimo obecnego kryzysu energetycznego, bardzo często gości wśród głównych tematów środowiskowych na pierwszych stronach gazet czy portali internetowych. Między innymi wzrost cen mediów, szczególnie energii elektrycznej i gazu, przyczynił się do opóźnienia w czasie odejścia od gospodarki opartej na paliwach stałych. Pomimo tych trudności, temat likwidacji starych, niskosprawnych kotłów na paliwo stałe i zastąpienie ich nową, “czystą” formą źródła ciepła wciąż jest aktualny.

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza, która wyznacza średniookresową strategię poprawy jakości powietrza w Polsce, nadaje priorytety kilku kierunkom interwencji. Krótko, średnio i długofalowa polityka aktualizacji skupia się na podjęciu takich działań, które będą miały wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu drogowego. Jednym z kierunków interwencji Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest zwiększenie udziału czystej energii przez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zwiększenie udziału OZE w gospodarstwach domowych poprzez realizację działań promujących ich wykorzystanie, w tym regulacji, które ułatwią przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, rozwój magazynów energii elektrycznej i cieplnej, to niektóre z działań wskazanych w Krajowym Programie Ochrony Powietrza do podjęcia do 2025 r. Działania wskazane w Krajowym Programie Ochrony Powietrza, przewidziane w dłuższej perspektywie 2030-2040 to m.in. rozwój i wsparcie ciepła systemowego przy jednoczesnym prowadzeniu zazieleniania lub rozwój lokalnych biogazowni rolniczych, wysypiskowych, ściekowych, w których następowałaby produkcja biogazu o parametrach dostosowanych do potrzeb lokalnych odbiorców.

Rozwój ciepła systemowego jednym z kierunków interwencji

Przy wymianie źródła ogrzewania z węglowego na ekologiczne jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań, które funkcjonują na dużą skalę, jest podłączenie do ciepła systemowego. Jego rozwój i wsparcie są niezwykle istotne z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, który jest zobowiązany zapisami aktów prawa miejscowego, w tym uchwały antysmogowej, do wymiany systemu grzewczego z nieekologicznego na takie, które będzie spełniało wymogi tych aktów.

Dotacje celowe na poprawę jakości powietrza

Na szczęście przeciętny Kowalski nie jest pozostawiony sam sobie w finansowaniu całego przedsięwzięcia wymiany pieca. Rządowy program Czyste Powietrze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właścicieli starych, nieefektywnych i nieekologicznych kotłów. Dofinansowania do wymiany pieców są możliwe również dzięki wsparciu gmin, które przygotowują dedykowane programy dla swoich mieszkańców. Każde miasto ma za cel poprawę jakości powietrza i wzrost komfortu życia mieszkańców.

Dobry plan wymiany kotłów to podstawa

Narzędziem, które wspomaga urzędy miast i gmin w zaplanowaniu najlepszego pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń planu wymian pieców, jest aplikacja System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania. System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania to narzędzie wspierające i rekomendujące najbardziej efektywne ekonomicznie inwestycje wpływające na jakość powietrza pod kątem efektu ekologicznego oraz zmniejszenia narażenia ludności na negatywne skutki tzw. niskiej emisji.

Możliwości, jakie daje System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania:

  • generowanie wyników o dużej pewności co do skutecznego ograniczenia zanieczyszczeń w powietrzu, w szczególności rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5;
  • wskazanie z dużą pewnością miejsc newralgicznych, od których powinno się rozpocząć inwestycje, a także mających większy wpływ na wysokie stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5;
  • wskazanie zoptymalizowanych metod inwestycyjnych pod kątem osiągnięcia jak najlepszego efektu ekologicznego względem kosztów;
  • podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych;
  • transparentność w podziale wydatkowanych środków poprzez wskazanie priorytetów ekologicznych.

Narzędzie wspiera efektywną wymianę starych kotłów na te spełniające wymagania aktów prawnych, w tym uchwały antysmogowej. Dzięki złożonym obliczeniom matematycznym z dużą pewnością jest w stanie wskazać miejsca, w których wymiana pieców w pierwszej kolejności przyniesie największy efekt ekologiczny. To jest w dzisiejszych czasach niezwykle cenne.

Autor: Dorota Kusek

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł