facebook pixel

Białe certyfikaty – kto i jak może je uzyskać?

symbol efektywności energetycznej w celu uzyskania białego certyfikatu

Aby odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie trzeba najpierw wyjaśnić, co kryje się pod modną obecnie nazwą “białe certyfikaty”. W nomenklaturze prawnej białe certyfikaty to świadectwa charakterystyki energetycznej. Podstawą prawną ustanowienia systemu świadectw efektywności energetycznej jest ustawa o efektywności energetycznej, wg której biały certyfikat stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Pisząc to samo językiem nieco prostszym, jeśli przedsiębiorca, jednostka sektora publicznego czy też zwykły Kowalski, planuje inwestycję mającą na celu obniżenie zużycia energii, ma szansę starać się o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jakie inwestycje służą poprawie efektywności energetycznej?

Czytając powyższe rodzi się pytanie jakie to inwestycje służą poprawie efektywności energetycznej? Również w tym przypadku pomocna okazuje się ww. ustawa, w której wskazano listę takowych.

Jako najpopularniejsze przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej wskazać można:

 • izolację instalacji przemysłowych;
 • przebudowę lub remont budynku;
 • modernizację lub wymianę:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • odzysk energii czy też ograniczenie jej strat, np. w sieciach ciepłowniczych;
 • stosowanie szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii.

Kiedy świadectwa charakterystyki energetycznej nie otrzymamy?

System białych certyfikatów nakłada również pewne ograniczenia wskazując kiedy dla danego przedsięwzięcia nie możemy starać się o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Są to m.in. sytuacje, gdy przyznano już premię termomodernizacyjną lub gdy przyznanie świadectwa charakterystyki energetycznej spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla danej inwestycji.

Jaka jest minimalna oszczędność energii, by uzyskać biały certyfikat?

Ostatnim istotnym elementem w systemie świadectw efektywności energetycznej jest “nowa” jednostka energetyczna, którą posługujemy się wskazując szacowaną oszczędność energii. Jest to tona oleju ekwiwalentnego (toe), czyli równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. Znajomość wielkości tej jest ważna, gdyż jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskuje się oszczędność energii w ilości mniejszej niż 10 toe średnio w ciągu roku, nie można wnioskować o wydanie białych certyfikatów.

Audyt efektywności energetycznej a świadectwo efektywności

Elementem niezbędnym do ubiegania się o świadectwo charakterystyki energetycznej jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. W wyniku jego przeprowadzenia inwestor uzyskuje: analizę zużycia energii i obecnego stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej audytowanego obszaru, ocenę ich opłacalności ekonomicznej oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii (w toe). Raport z audytu efektywności energetycznej stanowi ponadto załącznik do wniosku o wydanie białych certyfikatów.

Po spełnieniu przez inwestora i planowane inwestycje ww. warunków pozostaje już tylko złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej oraz odczekać ustawowe 45 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie białego certyfikatu.

Autor: Aleksandra Stasiszyn

Poprzedni artykułNastępny artykuł