facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

urzędnik w trakcie wydawania pozwolenia środowiskowego

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa od decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Do uzyskania pozwolenia środowiskowego są zobligowane przedsiębiorstwa (zakłady przemysłowe), których działalność ma negatywny wpływ na środowisko, tj. eksploatacja instalacji powoduje:

Jak dzielimy pozwolenia środowiskowe?

Przy czym, pozwolenia środowiskowe można podzielić na pozwolenia sektorowe (są to odrębne pozwolenia na wyżej wymienione oddziaływania, jak również pozwolenia zintegrowane (obejmujące swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach sektorowych oraz ich wzajemne powiązania).

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia środowiskowego?

Pozwolenie środowiskowe określa dopuszczalny sposób, zakres i kierunki korzystania ze środowiska. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Wydaje się je indywidualnie na wniosek prowadzącego instalację. Wniosek wraz z załącznikami składa się do odpowiedniego organu ochrony środowiska. W zależności od lokalizacji, organem właściwym do wydania pozwolenia środowiskowego jest:

  • starosta (prezydent miasta na prawach powiatu); z wyjątkiem sytuacji, gdy organem właściwym jest:
  • marszałek województwa:
    • jeżeli instalacje (lub choć jedna z instalacji na terenie zakładu) kwalifikowane są jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    • jeżeli wniosek dotyczący regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako RIPOK;
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska – jeżeli instalacja znajduje się na terenach zamkniętych;
  • organ ochrony środowiska właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych), jeżeli pozwolenie dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki;
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami.

Procedura uzyskania pozwolenia środowiskowego wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności. Należy mieć na uwadze wiele czynników, które należy wypełnić i być zgodnym w działaniu z obowiązującym prawem. Przykładowo, od 1 stycznia 2018 r., organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Niewątpliwie, należy posiadać obszerną wiedzę z zakresu ochrony i inżynierii środowiska aby sprostać wymaganiom administracyjnym, a pozwolenie środowiskowe uzyskać sprawnie i przede wszystkim bez wad prawnych. Niejednokrotnie zauważyliśmy, że zlecone nam prace związane z wnioskowaniem o pozwolenie na korzystanie ze środowiska, pozwoliło inwestorowi zaoszczędzić czas, który miałby poświęcić na zapoznanie się z aktualnie obowiązującym prawem związanym z pozyskaniem pozwolenia środowiskowego.

Autor: Magdalena Pochwała

 

Przeczytaj także: Pozwolenia zintegrowane i odpadowe a zmiana ustawy o odpadach.

Poprzedni artykułNastępny artykuł