Ciekawe artykuły

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Urzędnik w trakcie procedury wydawania pozwolenia środowiskowego

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa od decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Do uzyskania pozwolenia środowiskowego są zobligowane przedsiębiorstwa (zakłady przemysłowe), których działalność ma negatywny wpływ na środowisko, tj. eksploatacja instalacji powoduje:

Jak dzielimy pozwolenia środowiskowe?

Przy czym, pozwolenia środowiskowe można podzielić na pozwolenia sektorowe (są to odrębne pozwolenia na wyżej wymienione oddziaływania, jak również pozwolenia zintegrowane (obejmujące swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach sektorowych oraz ich wzajemne powiązania).

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia?

Pozwolenie środowiskowe określa dopuszczalny sposób, zakres i kierunki korzystania ze środowiska. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Wydaje się je indywidualnie na wniosek prowadzącego instalację. Wniosek wraz z załącznikami składa się do odpowiedniego organu ochrony środowiska. W zależności od lokalizacji, organem właściwym do wydania pozwolenia środowiskowego jest:

 • starosta (prezydent miasta na prawach powiatu); z wyjątkiem, gdy organem właściwym jest:
 • marszałek województwa:
  • jeżeli instalacje (lub choć jedna z instalacji na terenie zakładu) kwalifikowane są jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • jeżeli wniosek dotyczący regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska – jeżeli instalacja znajduje się na terenach zamkniętych;
 • organ ochrony środowiska właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych), jeżeli pozwolenie dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki;
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami.

Procedura uzyskania pozwolenia środowiskowego wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności. Należy mieć na uwadze wiele czynników, które należy wypełnić i być zgodnym w działaniu z obowiązującym prawem. Przykładowo, od 1 stycznia 2018 r., organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Niewątpliwie, należy posiadać obszerną wiedzę z zakresu ochrony i inżynierii środowiska aby sprostać wymaganiom administracyjnym, a pozwolenie środowiskowe uzyskać sprawnie i przede wszystkim bez wad prawnych. Niejednokrotnie zauważyliśmy, że zlecone nam prace związane z wnioskowaniem o pozwolenie na korzystanie ze środowiska, pozwoliło inwestorowi zaoszczędzić czas, który miałby poświęcić na zapoznanie się z aktualnie obowiązującym prawem związanym z pozyskaniem pozwolenia środowiskowego.

Autor: Magdalena Pochwała

Źródło:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169).
Poprzedni artykułNastępny artykuł

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl