facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

urzędnik w trakcie wydawania pozwolenia środowiskowego

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa od decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji czy energii. Do uzyskania pozwolenia środowiskowego zobligowane są przedsiębiorstwa, których działalność ma negatywny wpływ na środowisko, tj. eksploatacja instalacji powoduje:

Jak dzielimy pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenia środowiskowe można podzielić na:

 • pozwolenia sektorowe – odrębne pozwolenia na wyżej wymienione oddziaływania;
 • pozwolenia zintegrowane – obejmujące swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach sektorowych oraz ich wzajemne powiązania.

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia środowiskowego?

Pozwolenia środowiskowe określają dopuszczalny sposób, zakres i kierunki korzystania ze środowiska. Zadaniem pozwoleń środowiskowych jest racjonalne korzystanie z zasobów środowiska i przeciwdziałanie jego zanieczyszczeniu. Pozwolenia środowiskowe wydaje się indywidualnie na wniosek prowadzącego instalację. Wniosek wraz z załącznikami składa się do odpowiedniego organu ochrony środowiska. W zależności od lokalizacji, organem właściwym do wydania pozwolenia środowiskowego jest:

 • starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), z wyjątkiem sytuacji, gdy organem właściwym jest:
  • marszałek województwa:
   • jeżeli instalacje (lub choć jedna z instalacji na terenie zakładu) kwalifikowane są jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
   • jeżeli wniosek dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako RIPOK;
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska, jeżeli instalacje znajdują się na terenach zamkniętych;
  • organ ochrony środowiska właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych), jeżeli pozwolenie dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki;
  • wójt, burmistrz czy prezydent miasta, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami.

Procedura uzyskania pozwolenia środowiskowego wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności. Należy mieć na uwadze wiele czynników, które należy spełnić i być zgodnym w działaniu z obowiązującym prawem. Przykładowo, od 1 stycznia 2018 r., organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Niewątpliwie należy posiadać obszerną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, aby sprostać wymaganiom administracyjnym, a pozwolenie środowiskowe uzyskać sprawnie i przede wszystkim bez wad prawnych. Niejednokrotnie zauważyliśmy, że zlecone nam prace, związane z wnioskowaniem o pozwolenie na korzystanie ze środowiska, pozwoliły inwestorowi zaoszczędzić czas, który musiałby poświęcić na zapoznanie się z aktualnie obowiązującym prawem, związanym z pozyskaniem pozwolenia środowiskowego.

Autor: Magdalena Pochwała

 

Przeczytaj także: Pozwolenia zintegrowane i odpadowe a zmiana ustawy o odpadach.

Poprzedni artykułNastępny artykuł