facebook piksel profilu firmy atmoterm

Monitoring emisji rozproszonych LZO i odorów w branży chemicznej

instalacje dostosowane do konkluzji bat cww

9 czerwca 2016 r. została opublikowana decyzja Komisji (UE) 2016/902 ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (konkluzje BAT CWW). Zawarte w konkluzjach wymagania dotyczą instalacji IPPC, wymagających pozwolenia zintegrowanego, które są wymienione w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE, w zakresie:

 • przemysł chemiczny, obejmujący produkcję:
  • organicznych substancji chemicznych, takich jak węglowodory proste i pochodne węglowodorów, halogenopochodne, związki metaloorganiczne, tworzywa sztuczne, kauczuki syntetyczne, barwniki i pigmenty, produkty i środki powierzchniowo czynne,
  • nieorganicznych substancji chemicznych, takich jak gazy, kwasy, zasady, sole, niemetale, tlenki metali i inne związki nieorganiczne,
  • nawozów na bazie fosforu, azotu i potasu,
  • środków ochrony roślin lub biocydów,
  • produktów farmaceutycznych łącznie z produktami pośrednimi,
  • materiałów wybuchowych;
 • oczyszczanie ścieków innych niż komunalne i pochodzących z ww. instalacji, prowadzone przez niezależnego operatora.

Obowiązki wynikające z konkluzji BAT CWW

Konkluzje BAT CWW wprowadziły między innymi wymóg okresowego monitorowania emisji rozproszonych lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza z istotnych źródeł. Poprzez emisje rozproszone lotnych związków organicznych należy rozumieć emisje nieskanalizowane LZO, które mogą pochodzić ze źródeł “obszarowych” (np. zbiorników) lub źródeł “punktowych” (np. kołnierze rurowe).

Obowiązek monitoringu emisji niezorganizowanych lotnych związków organicznych został określony w BAT 5, w którym wskazano również następujące techniki, jakie mogą zostać wykorzystane do jego prowadzenia:

 • detekcja niezorganizowanych LZO (np. przy użyciu przyrządów przenośnych, zgodnie z normą EN 15446) w połączeniu z krzywymi korelacji, w odniesieniu do kluczowego wyposażenia;
 • optyczne obrazowanie gazów;
 • obliczanie emisji rozproszonych lotnych związków organicznych na podstawie czynników emisji, weryfikowane okresowo pomiarami (np. raz na dwa lata).

Wymagany monitoring emisji niezorganizowanych LZO powinien być prowadzony z wykorzystaniem odpowiedniej kombinacji ww. technik. W przypadku gdy duża ilość niezorganizowanych lotnych związków organicznych jest poddawana obróbce, techniki te mogą zostać uzupełnione okresowymi kampaniami pomiarowymi z wykorzystaniem technik optycznych opartych na absorpcji, takich jak lidar absorpcji różnicowej lub przenikanie promieniowania słonecznego.

Drugim rodzajem monitoringu, jaki wprowadziły konkluzje BAT CWW, jest regularny monitoring emisji odorów z istotnych źródeł. Obowiązek ten został określony w BAT 6 i dotyczy instalacji, z których można się spodziewać uciążliwości odorowej lub takich, dla których uciążliwości zostały stwierdzone. Monitoring emisji odorów może być prowadzony z wykorzystaniem techniki olfaktometrii dynamicznej, zgodnie z normą EN 13725, a pomiary emisji można uzupełnić pomiarami lub oszacowaniem narażenia na odory lub oszacowaniem skutków takiego narażenia.

Konkluzje BAT dopuszczają również stosowanie innych technik niż wskazane powyżej pod warunkiem, że zapewnią one co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska. Należy również pamiętać, że wymogi określone w konkluzjach BAT CWW są uzupełnieniem wymagań zawartych w dokumentach referencyjnych i konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik, właściwych dla poszczególnych gałęzi przemysłu oraz dziedzin wspólnych i wymagań dyrektywy 2010/75/UE.

Terminy na spełnienie wymagań konkluzji BAT CWW

Termin dostosowania istniejących przed 9 czerwca 2016 r. instalacji IPPC do konkluzji BAT CWW upływa z dniem 9 czerwca 2020 r. W przypadku oczyszczalni ścieków termin ten dotyczy wyłącznie niezależnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków, dla których główne źródło ścieków pochodzi z przemysłu chemicznego. W przypadku pozostałych instalacji w przemyśle chemicznym czas na dostosowanie istniejących instalacji do konkluzji BAT CWW dotyczy głównej działalności w instalacji.

Aktualnie w przemyśle chemicznym poza konkluzjami BAT CWW zostały opublikowane konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik dla wielkotonażowej produkcji organicznych substancji chemicznych, dla których czas na dostosowanie instalacji mija 7 grudnia 2021 r. W przypadku instalacji nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny, poprzez wprowadzenie nowych zespołów urządzeń lub nowych jednostek, wymagania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik obowiązują od momentu rozpoczęcia ich eksploatacji.

Autor: Justyna Kwiatkowska

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł