facebook pixel

Monitoring miejsc magazynowania lub składowania odpadów

wizyjny system kontroli miejsc przechowywania odpadów

W 2018 r. w przepisach krajowych wprowadzono wiele zmian z zakresu odpadów, które były podyktowane niewłaściwym gospodarowaniem odpadami, w tym nasilającymi się pożarami odpadów.

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Jedną z wprowadzonych zmian jest wdrożenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania czy składowania odpadów. Konieczność monitoringu wynika z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej obowiązek prowadzenia monitoringu obowiązuje w zasadzie od dnia 22 lutego 2019 r. (tj. 6 miesięcy po ogłoszeniu ustawy), z tym że od dnia 5 marca 2019 r. (tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) obowiązuje zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej tych, którzy mieli zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 5 września 2018 r.

Ogólne wymagania dotyczące systemu monitoringu zostały określone w art. 25 ust. 6b-6e ustawy o odpadach, natomiast na podstawie ust. 8a tego artykułu wydano w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska wymagania szczegółowe.

Rozporządzenie w sprawie monitoringu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755) wskazuje m.in.:

  • obszar (powierzchnię) objętą system kontroli;
  • parametry techniczne urządzeń systemu kontroli;
  • rodzaj stosowanych kamer;
  • sposób zapisywania i przechowywania obrazu;
  • sposób udostępniania danych z monitoringu;
  • sposób oznakowania miejsc objętych systemem kontroli.

Kogo dotyczy zmiana odnośnie monitoringu odpadów?

Wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania czy składowania odpadów dotyczy posiadacza odpadów magazynującego lub składującego odpady w ramach prowadzonego przez niego zbierania czy przetwarzania odpadów, ale tylko wówczas, gdy obowiązany jest posiadać którąś z poniższych decyzji:

Obowiązek monitoringu wizyjnego obejmuje wszystkie rodzaje magazynowanych czy składowanych odpadów, z tym że podgląd obrazu na żywo dotyczy wyłącznie odpadów palnych wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia, natomiast utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji dotyczy wszystkich rodzajów odpadów. Obowiązek ten nie obejmuje wytwórcy odpadów magazynującego wyłącznie odpady własne, gdy nie potrzebuje zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Autor: Joanna Gierdal

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł