facebook pixel
Ciekawe artykuły

Monitoring miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów

W 2018 r. w przepisach krajowych wprowadzono wiele zmian w zakresie odpadów, które były podyktowane niewłaściwym gospodarowaniem odpadami, w tym nasilającymi się pożarami odpadów.

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Jedną z wprowadzonych zmian jest wdrożenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Konieczność monitoringu wynika z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej obowiązek prowadzenia monitoringu obowiązywać będzie w zasadzie od dnia 22 lutego 2019 r. (tj. 6 miesięcy po ogłoszeniu ustawy), z tym że od dnia 5 marca 2019 r. (tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) obowiązywać będzie zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej tych, którzy mieli zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 5 września 2018 r.

Ogólne wymagania dotyczące systemu monitoringu zostały określone w art. 25 ust. 6b-6e ustawy o odpadach, natomiast na podstawie ust. 8a tego artykułu zostaną wydane w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska wymagania szczegółowe.

Projekt rozporządzenia w sprawie monitoringu odpadów

Aktualny projekt rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (z dnia 17 stycznia 2019 r.) został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami.

W projekcie wskazano m.in.:

 • obszar (powierzchnię) objętą system kontroli;
 • parametry techniczne urządzeń systemu kontroli;
 • rodzaj stosowanych kamer;
 • sposób zapisywania i przechowywania obrazu;
 • sposób udostępniania danych z monitoringu;
 • sposób oznakowania miejsc objętych systemem kontroli.

Kogo dotyczy zmiana odnośnie monitoringu odpadów?

Wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów dotyczy posiadacza odpadów magazynującego lub składującego odpady w ramach prowadzonego przez niego zbierania lub przetwarzania odpadów, ale tylko wówczas, gdy obowiązany jest posiadać którąś z poniższych decyzji:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Obowiązek monitoringu wizyjnego dotyczyć będzie wszystkich rodzajów magazynowanych lub składowanych odpadów, z tym że podgląd obrazu na żywo będzie dotyczył wyłącznie odpadów palnych wymienionych w §3 ust. 1 projektu rozporządzenia, natomiast utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji dotyczyć będzie wszystkich rodzajów odpadów. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć wytwórcy odpadów magazynującego wyłącznie odpady własne, gdy nie będzie potrzebował zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Autor: Joanna Gierdal

Źródło:

 • Projekt (z 17.01.2019 r.) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł