facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowa Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

niskoemisyjny system energetyczny jako filar polityki energetycznej polski

Zakończone w roku 2019 prace nad pakietem “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wskazały sposób wdrażania unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Dodatkowo, w 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu – strategii, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) do roku 2050.

Należy zauważyć, że Polska poczyniła w ostatnich kilkunastu latach ogromne postępy w zmniejszeniu wpływu sektora energii na środowisko, w szczególności poprzez modernizację mocy wytwórczych. Jednak mimo dotychczasowo podjętych działań, nadal nasza zależność od paliw węglowych jest znacznie wyższa od innych państw członkowskich UE. Dążąc do niskoemisyjnego systemu energetycznego, Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. “Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040).

PEP2040 jest długoterminową strategią dotyczącą rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, opierającą się na trzech filarach:

  • I – sprawiedliwej transformacji;
  • II – zeroemisyjnym systemie energetycznym;
  • III – dobrej jakości powietrza.

PEP2040 na poziomie krajowym wyznacza ramy związane z przemianą energetyczną w Polsce, uwzględniając skalę wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych Unii Europejskiej.

Jak miasta mogą przygotować się do zmian wynikających z PEP2040?

Przede wszystkim warto zadbać o opracowanie bądź aktualizację lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych, które w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 mogą przynieść miastu czy gminie wymierne korzyści. Niewątpliwie do najważniejszych dokumentów strategicznych, warunkujących w przeszłości pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w ramach programów wspierających działania niskoemisyjne, należy zaliczyć plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Aktualny PGN wyznacza cele strategiczne i szczegółowe oraz ramy gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym, w tym wykaz planowanych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych i ich efektów energetycznych oraz ekologicznych.

Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miast lub gmin w województwie śląskim, o czym informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegóły znajdują się na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/zs/2388-zs-2-2.html.

Na uwagę zasługuje również miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Jest to dokument strategiczny, będący odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Rzeczowo sporządzony dokument, uwzględniający wytyczne z “Podręcznika adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu“, wskazuje najkorzystniejsze, a jednocześnie realne do wdrożenia na danym obszarze rozwiązania adaptacyjne.

Aktualizacja lub nowe opracowanie opisanych powyżej dokumentów strategicznych to najlepsza metoda na przygotowanie się miasta czy gminy do nadchodzących zmian. Dobrze przygotowane dokumenty strategiczne mogą w przyszłości być skutecznym wsparciem w staraniach o środki finansowe na realizację ujętych w nich inwestycji.

Autor: Katarzyna Kusz

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł