facebook pixel
Aktualności z Ekowiedzy

Nowe standardy emisyjne i obowiązki dla średnich źródeł spalania paliw

Zakład emitujący substancje zanieczyszczające powietrze

Transponowana do polskiego prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP) określa normy emisji do powietrza: dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz pyłów – dla średnich źródeł spalania paliw (tzw. MCP – z ang. Medium Combustion Plant), czyli takich, których nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i mniejsza niż 50 MW. Dyrektywa wprowadziła obowiązek objęcia tych źródeł systemem pozwoleń lub rejestracji i obowiązkowym monitorowaniem emisji oraz wprowadziła wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń redukujących emisję.

Wymagania emisyjne dyrektywy MCP wdrożone do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów będą miały zastosowanie do istniejących średnich źródeł spalania od 1 stycznia 2025 r. – w przypadku MCP o nominalnej mocy cieplnej >5 MW, a od 1 stycznia 2030 r. – w przypadku MCP o nominalnej mocy cieplnej ≤5 MW), natomiast dla nowych MCP – z chwilą oddania do użytkowania po 19/20 grudnia 2018 r. Utworzony będzie publicznie dostępny Rejestr średnich źródeł spalania paliw, prowadzony od 1 stycznia 2019 r. w wersji elektronicznej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Emisja substancji ze średnich źródeł spalania paliw była uregulowana w prawie polskim, ale w związku z dyrektywą MCP w niektórych przypadkach standardy emisyjne zostały zaostrzone oraz rozszerzone i doprecyzowane zostały niektóre przepisy związane z: zawartością wniosków o wydanie pozwoleń na emisję, informacjami zamieszczanymi w zgłoszeniach dotyczących emisji do powietrza, prowadzeniem Rejestru średnich źródeł spalania paliw. Zmiany te dotyczą również przeprowadzania analizy potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych od wynikających z dyrektywy MCP, dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł spalania paliw, zlokalizowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza (wykorzystywana do przygotowywania Programów Ochrony Powietrza).

Okresowe pomiary emisji

Do tej pory obowiązek pomiarów emisji dotyczył źródeł spalania paliw tylko tych wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego. Od 13 czerwca 2018 r. został on rozszerzony o źródła MCP wymagające zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Pomiary okresowe dla źródeł MCP wymagających zgłoszenia będzie trzeba wykonywać według tych samych metod referencyjnych co do tej pory, ale rzadziej, bo nie 2 razy w roku, lecz co najmniej raz na 3 lata.

Ponadto nowelizacja reguluje, że dla źródeł MCP szczytowych okresowe pomiary emisji do powietrza powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym że dla źródła 1-20 MW, prowadzi się je za każdym razem po upływie trzykrotności określonego dla niego średniego rocznego czasu użytkowania, a dla źródła 20-50 MW za każdym razem po upływie określonego dla niego średniego rocznego czasu użytkowania.

Terminy pierwszych okresowych pomiarów emisji

Pierwsze okresowe pomiary emisji z MCP należy przeprowadzić dla istniejącego źródła MCP >5 MW podlegającego zgłoszeniu do 1 stycznia 2024 r., a do 1 stycznia 2029 r. – dla źródła 1-5 MW. Dla nowego źródła MCP 1-50 MW pierwsze okresowe pomiary emisji trzeba przeprowadzić w terminie do 4 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego, dokonania zgłoszenia albo od daty rozpoczęcia użytkowania źródła (od najpóźniejszej daty jednego z wymienionych zdarzeń). Pomiarowe postanowienia dotyczące średnich źródeł nowych dotyczą, zgodnie z dyrektywą MCP, źródeł oddanych do użytkowania po 19 grudnia 2018 r., a w przypadku wydania pozwolenia na budowę źródeł po 18 grudnia 2017 r. – oddanych do użytkowania po 20 grudnia 2018 r.

Normy pomiarowe emisji

W kwietniu 2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) opublikował nowe wydania norm, m.in. EN 14789, EN 14790, EN 14791, EN 14792, EN 15058, określając trzymiesięczny termin, w którym normy te powinny być zastąpione polskimi ich odpowiednikami (do 31 lipca 2017 r.). Tymczasem laboratoria należące do WIOŚ jak i te komercyjne posiadają systemy pomiarów emisji do powietrza dostosowane nadal do starych norm. W związku z tym GIOŚ przeprowadził konsultacje z producentami analizatorów i laboratoriami badawczymi oraz z Polskim Centrum Akredytacji (PCA) i na ich podstawie wprowadzono przepis przejściowy do rozporządzenia nowelizującego mówiący, że stare normy będzie można stosować w pomiarach emisji do dnia 1 stycznia 2020 r., co powinno dać wystarczający czas na wprowadzenie nowych norm do aparatury pomiarowej.

Pomiary emisji ze źródeł spalania paliw (w tym z MCP) muszą być nadal wykonywane przez akredytowane laboratorium. Pomiary te można wykonać przez laboratorium zakładowe, jeżeli prowadzący takie źródło posiada certyfikat systemu zarządzania jakością (ISO), ale laboratorium też musi być objęte systemem zarządzania jakością.

Autor: Aleksandra Banaś

Źródło:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1022).
Poprzedni artykułNastępny artykuł