facebook piksel profilu firmy atmoterm

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO

wniosek o wpis do rejestru bazy danych odpadowych

24 stycznia 2018 r. został uruchomiony rejestr podmiotów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Rejestr BDO dotyczy podmiotów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • w art. 50 ust. 1 – podmioty wpisane do rejestru na wniosek;
 • w art. 51 ust. 1 – podmioty wpisane do rejestru z urzędu.

24 lipca 2018 r. minął termin złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych przez podmioty objęte tym obowiązkiem w dniu utworzenia rejestru. Podmiot rozpoczynający działalność w późniejszym terminie jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru Bazy danych o odpadach na wniosek przed rozpoczęciem działalności. Trzeba mieć jednak na uwadze, że marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Brak złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO

Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO przedsiębiorcom grożą, określone w art. 179 oraz art. 194 ustawy o odpadach, zarówno sankcje administracyjne, jak i finansowe. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku, to bez uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych odpadowych nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 ww. ustawy.

Niektóre podmioty prowadzące działalność związaną z produktami z tworzyw sztucznych, które są objęte od 24 maja 2023 r. obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach na wniosek, mogą prowadzić działalność bez posiadania tego wpisu do dnia jego uzyskania, jeżeli złożą wniosek do 24 sierpnia 2023 r.

Kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO?

Poza podmiotami wpisanymi do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami z urzędu, obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO na wniosek dotyczy m.in.:

 • wprowadzających do obrotu:
  • baterie lub akumulatory,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • opakowania,
  • produkty w opakowaniach,
  • opony,
  • oleje i preparaty smarowe,
  • niektóre pojazdy;
 • transportujących odpady (nie dotyczy transportujących wytworzone przez siebie odpady);
 • podmiotów wytwarzających odpady, niezobowiązanych do posiadania pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale zobligowanych do prowadzenia ewidencji odpadów.

Dodatkowo od 24 maja 2023 r. o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych muszą wnioskować:

 • wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wymienione w załącznikach nr 6-10 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej), wprowadzający do obrotu połowowe narzędzia zawierające tworzywa sztuczne, a także autoryzowani przedstawiciele zagranicznych sprzedawców tych produktów;
 • prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego bądź jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub napoje, lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania;
 • pakujący napoje czy żywność w powyżej wymienione kubki lub pojemniki oraz oferujący je za pomocą urządzenia vendingowego;
 • prowadzący portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz prowadzący inne równoważne systemy zbierania.

Wniosek o wpis do rejestru Bazy danych o odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę podmiotu.

Podmiot wpisany już do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza, w przypadku zmiany:

 • informacji zawartych w rejestrze,
 • zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru,

w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Wniosek o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych i o jego zmianę składa się obecnie wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych za pośrednictwem strony: www.bdo.mos.gov.pl.

Autor: Justyna Budzik

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykuł