• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Jednostka samorządu terytorialnego, mająca powyżej 50 tysięcy mieszkańców zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów wynoszący:

1) 5% – od dnia 1 stycznia 2021 r.;

2) 10% – od dnia 1 stycznia 2023 r.;

3) 20% – od dnia 1 stycznia 2025;

4) 30% – od dnia 1 stycznia 2028.

Opracowujemy wymagane analizy AKK, obejmujące w szczególności:

  1. analizę finansowo-ekonomiczną,
  2. oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska i dla zdrowia ludzi
  3. analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji

Przeprowadzamy także procedurę udziału społeczeństwa w konsultacjach. Przygotowujemy szczegółową analizę obszarów występujących przekroczeń stężeń pochodzących z komunikacji na terenie danej gminy, określamy liczbę mieszkańców narażonych na przekroczenia i wspólnie z gminą identyfikujemy scenariusze: bazowy i inwestycyjny, dla których przeprowadzamy szczegółowe analizy ekonomiczno-finansowe. Integralnym elementem oceny poszczególnych scenariuszy są przede wszystkim ich efekt środowiskowy i koszty.

Jeżeli wyniki analizy wskazują na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych JST może nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych.

Więcej informacji:

Iwona Rackiewicz
661 426 663
rackiewicz@atmoterm.pl