facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy możliwości zwiększenia udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym zapotrzebowaniu na energię w gminie.

Zalety wykonania analizy potencjału OZE w gminie przez Atmoterm

  • wymierna ocena zasobów OZE w podziale na źródła;
  • oszacowanie potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie;
  • określenie możliwości zwiększenia wykorzystania OZE w całkowitym bilansie energetycznym gminy;
  • opracowanie bazy odnawialnych źródeł energii w gminie;
  • wyznaczenie celów zwiększenia udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie wraz z utworzeniem planu działań;
  • identyfikacja potencjalnych interesariuszy klastra energii OZE;
  • analiza aspektów finansowych, związanych ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
  • promocja gminy dążącej do neutralności klimatycznej.

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl