facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. System przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki. Produkt zostanie skonfigurowany z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami po udostępnieniu stosownego API przez Instytut Ochrony Środowiska.

Zalety BDoŚ – Gospodarka Odpadami Komunalnymi dla administracji

  • wspomaganie w sporządzaniu rzetelnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. poprzez bieżącą weryfikację i tym samym eliminowanie niepoprawnych danych dzięki wyświetlaniu ostrzeżeń o błędach na etapie uzupełniania sprawozdania do systemu;
  • automatyczne obliczanie osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • wsparcie w zarządzaniu sprawozdaniami odpadowymi i ich monitorowanie (np. terminowości sprawozdań, statusu sprawozdań) oraz w kontroli, weryfikacji i archiwizacji danych;
  • generowanie sprawozdań odpadowych, raportów, zestawień (np. w celu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie);
  • przygotowanie analiz i alertów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów gospodarki odpadowej w gminach;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Danuta Wunschik
+48 882 018 856
wunschik@atmoterm.pl