facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza (BDoŚ – POP) to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Programach Ochrony Powietrza.

Zalety Bazy Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza

  • wspomaganie opracowania sprawozdań gmin, powiatów, instytucji oraz podmiotów wskazanych w Programach Ochrony Powietrza, jako odpowiedzialne za realizację działań, z realizacji zadań zawartych w tych Programach na terenie gminy;
  • wspomaganie urzędu marszałkowskiego w opracowaniu zbiorczego sprawozdania przekazywanego do Ministerstwa Środowiska;
  • dane zbierane są w ujednoliconym formacie;
  • agregacja danych liczbowych w odpowiednich jednostkach (np. metry, sztuki) oraz dla odpowiednich wskaźników realizacji Programów Ochrony Powietrza;
  • obliczenie efektu ekologicznego (redukcja emisji zanieczyszczeń) dla poszczególnych działań naprawczych;
  • tworzenie wizualizacji efektów wdrażanych działań (wykresy, raporty, mapy w systemie GIS i SIP);
  • oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności kopiowania danych z różnych formatów i w różnych jednostkach;
  • rzetelnie obliczone efekty rzeczowe oraz efekty ekologiczne podejmowanych działań;
  • usprawnienie właściwego zarządzania wydatkowanymi środkami na poprawę jakości powietrza w gminie i województwie;
  • bieżący dostęp do aktualnych danych oraz możliwość ich edycji na potrzeby przedstawienia w kontroli oraz w kontaktach z mediami, wyborcami itp.

Więcej informacji:

Anna Wahlig
+48 606 845 261
awahlig@atmoterm.pl