facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie zbiorcze (BDoŚ – Zestawienie zbiorcze) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz o komunalnych osadach ściekowych. Aplikacja pozwala urzędom marszałkowskim pobrać formularze wypełnione przez podmioty, zasilić bazę WSO oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Zalety BDoŚ – Zestawienie zbiorcze dla administracji

  • wprowadzenie do systemu sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przesyłanego w wersji papierowej do marszałka województwa przez podmioty, zgodnie z art. 76. pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • generowanie raportów na potrzeby monitoringu procesu sprawozdawczości, a także raportów o realizacji obowiązku zadań z zakresu gospodarowania odpadami przez podmioty;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu;
  • szybka wymiana informacji (wysłanie komentarzy do sprawozdania) i otrzymanie odpowiedzi od urzędu marszałkowskiego;
  • zaimportowanie w urzędzie marszałkowskim danych wprowadzonych przez podmiot, po otrzymaniu wersji papierowej sprawozdania.
  • funkcja eksportu danych do wojewódzkiego systemu odpadowego WSO, wypełniając obowiązek jego prowadzenia;
  • funkcja eksportu danych do raportu porównawczego SOZAT w celu weryfikacji danych, m.in. dotyczących składowisk odpadów;
  • funkcja importu danych z Bazy Pozwoleń (BP) w celu weryfikacji danych pod kątem posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami;
  • zintegrowanie aplikacji z programem Poczta, w której po zarejestrowaniu złożonych sprawozdań następuje ich automatyczna rejestracja w programie BDoŚ.

 Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl