facebook pixel

Gminny program niskoemisyjny to dokument strategiczny, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Zalety wykonania gminnego programu niskoemisyjnego przez Atmoterm

  • podstawa dla otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu termomodernizacji i remontów na podstawie porozumienia zawieranego przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą;
  • przeprowadzenie inwentaryzacji w celu oszacowania liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych;
  • analiza dotychczasowych podjętych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w gminie;
  • zaplanowanie działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza w gminie;
  • zaproponowanie instrumentów wsparcia dla mieszkańców gminy;
  • wspomaganie lub prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych;
  • wsparcie na etapie opiniowania dokumentu oraz uchwalania przez gminę.

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Dorota Kawulka
+48 696 738 246
kawulka@atmoterm.pl

Roman Grzebiela
+48 539 906 117
grzebiela@atmoterm.pl