Gminny Program Rewitalizacji to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy oraz wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

Zalety wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji przez Atmoterm

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie do opracowania programu rewitalizacji (opcjonalnie);
 • opracowanie programu rewitalizacji w oparciu o Ustawę o rewitalizacji i w zgodzie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, co wydłuża w prawdzie procedurę uchwalania programu i czas jego opracowania, w stosunku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, opracowywanego w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym, ale dodatkowo daje możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i możliwość korzystania z przyznanych jej udogodnień, jak również uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji, co daje bezpośrednie przełożenie na planowanie przestrzenne i rozwiązania urbanistyczne;
 • wykonanie kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczo-środowiskowej;
 • wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej podstawie obszaru do rewitalizacji;
 • wsparcie w procesie uchwalania obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji;
 • określenie odpowiednich działań w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej oraz gospodarczej, które mają przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców, a ich celem jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i przeciwdziałanie problemom, które zostały stwierdzone na etapie diagnozy (realizacja komplementarności określonych w Wytycznych);
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i SIP;
 • obsługa procesu konsultacji społecznych i opiniowania, także z wykorzystaniem Internetu (system OpiKon);
 • wsparcie w pełnej procedurze opiniowania opisanej w ustawie o rewitalizacji;
 • wsparcie na etapie uchwalania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • wsparcie na etapie weryfikacji dokumentu przez odpowiednią Instytucję Zarządzającą (opcjonalnie).

Zobacz również:

Więcej informacji:

Michał Drabek
+48 734 413 684
drabek@atmoterm.pl

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl