facebook pixel

Lokalna Baza Danych o Odpadach (Lokalna BDO) to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych i zbieranych z gminy oraz wspiera rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze z podmiotami świadczącymi usługi odbierania i/lub zagospodarowania odpadów, umożliwiające osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczania masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji.

Zalety Lokalnej Bazy Danych o Odpadach

  • nadzór nad strumieniem odpadów zebranych i odebranych, wyeliminowanie nieuczciwych praktyk polegających na zmianach kodów odpadów i rozliczaniu zawyżonej masy;
  • możliwość realnej kontroli nad masą odpadów odbieranych z terenu gminy i zbieranych w PSZOK;
  • innowacyjny model zarządzania infrastrukturą gospodarki odpadami;
  • rzeczywiste argumenty do ustalania stawek opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów dla właścicieli nieruchomości;
  • urealnienie kosztów gospodarowania odpadami, wdrożenie ekonomicznie uzasadnionej cyrkulacyjnej gospodarki odpadami w gminie;
  • sprawniejsze osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu wynikających z rozporządzeń;
  • połączenie z aplikacją Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) do sporządzenia przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznego sprawozdania z zastosowaniem mechanizmów weryfikacyjnych i korygujących oraz wygenerowania, na ich podstawie, sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
  • innowacyjne zarządzanie infrastrukturą gospodarki odpadami;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.

Więcej informacji:

Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl