Lokalny Program Rewitalizacji to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

Zalety wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Atmoterm

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie do opracowania programu rewitalizacji (opcjonalnie);
 • opracowanie programu rewitalizacji w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym i w zgodzie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, co upraszcza procedurę uchwalania programu i skraca czas jego opracowania, w stosunku do Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowywanego w oparciu o Ustawę o rewitalizacji, a daje te same uprawnienia do starania się o środki unijne;
 • wykonanie kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczo-środowiskowej;
 • wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej podstawie obszaru do rewitalizacji;
 • brak procedury uchwalania obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji;
 • określenie odpowiednich działań w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej oraz gospodarczej, które mają przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców, a ich celem jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i przeciwdziałanie problemom, które zostały stwierdzone na etapie diagnozy (realizacja komplementarności określonych w Wytycznych);
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i SIP;
 • obsługa procesu konsultacji społecznych i opiniowania, także z wykorzystaniem Internetu (system OpiKon);
 • ominięcie procedury opiniowania opisanej przez poszczególne jednostki opiniodawcze określone w Ustawie o rewitalizacji;
 • wsparcie na etapie uchwalania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • wsparcie na etapie weryfikacji dokumentu przez odpowiednią Instytucję Zarządzającą (opcjonalnie).

Zobacz również:

Więcej informacji:

Michał Drabek
+48 734 413 684
drabek@atmoterm.pl

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl