facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, dokumentu strategicznego, który ma przygotować miasto na skutki zmian klimatycznych.

Zalety wykonania miejskiego planu adaptacji przez Atmoterm

  • zgodność z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami własnymi gminy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wskazanie koniecznych zmian;
  • zgodność z przyjętym w Polsce “Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030“;
  • analiza zagrożeń, jak i propozycje działań adaptacyjnych;
  • identyfikacja interesariuszy oraz ich roli w procesie przygotowania i wdrażania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu;
  • zdefiniowana wizja i szczegółowe cele oraz priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów;
  • skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych (zrównoważony rozwój) wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i jego interesariuszy;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
  • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne: badania CATI, PAPI, CAWI, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w internecie), przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu;
  • identyfikacja potencjalnych przyczyn koniecznej aktualizacji miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl