Miejski Plan Adaptacji (MPA) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego Miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Korzyści dla klienta:

  • zgodność z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami własnymi gminy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wskazanie koniecznych zmian;
  • zgodność z przyjętym w Polsce Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2013;
  • analiza i lista zagrożeń, jak i propozycje działań adaptacyjnych;
  • identyfikacja interesariuszy i ich roli w procesie przygotowania i wdrażania MPA;
  • zdefiniowana wizja i szczegółowe cele oraz priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów;
  • skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zrównoważony rozwój) wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i jego interesariuszy;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i w MSIP;
  • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne: badania CATI, PAPI, CAWI, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w Internecie), przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla MPA;
  • identyfikacja potencjalnych przyczyn koniecznej aktualizacji MPA.

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl