facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Zalety wykonania miejskiego planu adaptacji przez Atmoterm

  • zgodność z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami własnymi gminy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wskazanie koniecznych zmian;
  • zgodność z przyjętym w Polsce “Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2013“;
  • analiza zagrożeń, jak i propozycje działań adaptacyjnych;
  • identyfikacja interesariuszy oraz ich roli w procesie przygotowania i wdrażania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu;
  • zdefiniowana wizja i szczegółowe cele oraz priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów;
  • skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych (zrównoważony rozwój) wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i jego interesariuszy;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
  • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne: badania CATI, PAPI, CAWI, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w internecie), przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu;
  • identyfikacja potencjalnych przyczyn koniecznej aktualizacji miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl