facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu.

Zalety wykonania Miejskiego Planu Adaptacji przez Atmoterm

  • zgodność z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami własnymi gminy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wskazanie koniecznych zmian;
  • zgodność z przyjętym w Polsce Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2013;
  • analiza i lista zagrożeń, jak i propozycje działań adaptacyjnych;
  • identyfikacja interesariuszy i ich roli w procesie przygotowania i wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji;
  • zdefiniowana wizja i szczegółowe cele oraz priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów;
  • skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zrównoważony rozwój) wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i jego interesariuszy;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i w MSIP;
  • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne: badania CATI, PAPI, CAWI, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w Internecie), przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Miejskiego Planu Adaptacji;
  • identyfikacja potencjalnych przyczyn koniecznej aktualizacji Planu.

Więcej informacji:

Grzegorz Markowski
+48 606 845 265
markowski@atmoterm.pl