• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin UCziP) z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami aktualnego WPGO, przy użyciu kompleksowego narzędzia.

Korzyści dla klienta:

  • dostosowanie Regulaminu UCziP do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 oraz Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO 2016);
  • identyfikacja i wskazanie działań, które mogą spowodować ewentualne konsekwencje finansowe wynikające z dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami lub wynikające z systemu kar wymierzanych przez instytucje kontrolujące;
  • oszczędność czasu wynikająca z automatyzacji analizy i porównania dotychczasowych oraz nowych zapisów ustaw i WPGO 2016;
  • lista spostrzeżeń, wnioski oraz rekomendacje dalszego postępowania wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • komfort podczas przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i uniknięcie kar finansowych.

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
784 438 898
leoniewska@atmoterm.pl