facebook pixel

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin UCziP) z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), przy użyciu kompleksowego narzędzia.

Zalety usługi Oceń Regulamin UCziP

  • dostosowanie Regulaminu UCziP do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 oraz aktualnego WPGO;
  • identyfikacja i wskazanie działań, które mogą spowodować ewentualne konsekwencje finansowe wynikające z dodatkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami lub wynikające z systemu kar wymierzanych przez instytucje kontrolujące;
  • oszczędność czasu wynikająca z automatyzacji analizy i porównania dotychczasowych oraz nowych zapisów ustaw i aktualnego WPGO;
  • lista spostrzeżeń, wnioski oraz rekomendacje dalszego postępowania wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • komfort podczas przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i uniknięcie kar finansowych.

Więcej informacji:

Danuta Wunschik
+48 882 018 856

Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685

odpady@atmoterm.pl