facebook pixel

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami i wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych i projektów dokumentów oraz do komunikacji z zainteresowanymi podmiotami. Aplikacja przeznaczona jest dla organów administracji podczas: przeprowadzania konsultacji społecznych i opiniowania oraz procesu realizacji umowy z Wykonawcą sporządzającym projekt dokumentu.

Zalety OpiKon

  • sprawne zbieranie i gromadzenie spostrzeżeń do projektowanego dokumentu;
  • sprawne przeprowadzenie i monitorowanie przebiegu konsultacji społecznych i opiniowania;
  • szybki dostęp do złożonych uwag i wniosków oraz ich szczegółowe raportowanie;
  • sprawny przepływ informacji i sugestii do projektowanego dokumentu między organem administracyjnym a innymi podmiotami;
  • weryfikacja poprawności i kompletności wprowadzanych poprawek do opracowywanych dokumentów;
  • wygenerowanie pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku;
  • wygenerowanie zarządzenia prezydenta, burmistrza i wójta wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • oszczędność czasu wynikającą z elektronicznego zbierania opinii i uwag w ramach procesu tworzenia dokumentu;
  • porządek w dokumentach – uwagach i opiniach zgromadzonych w jednym systemie wraz z możliwością ich łatwej archiwizacji;
  • możliwość monitorowania sprawnego i rzetelnego opracowania dokumentu przez Wykonawcę.

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl