facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

Zalety wykonania programu ochrony powietrza przez Atmoterm

  • usługa wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i wskazówkami;
  • dokumentacja programu ochrony powietrza zawiera mapy rozkładów stężeń zanieczyszczeń;
  • szczegółowa inwentaryzacja źródeł emisji powierzchniowej (“niskiej”), liniowej (transport), punktowej (przemysłowej) oraz wielu innych;
  • wyniki modelowania rozkładu stężeń na całym badanym obszarze, zarówno dla stanu bieżącego, jak i prognozy długoterminowej, dla substancji wskazanych w rocznych ocenach jakości powietrza;
  • kompleksowa propozycja działań naprawczych w celu przywrócenia standardów jakości powietrza;
  • harmonogram rzeczowo-finansowy, wskazujący jednostki odpowiedzialne za realizację działań, zawierający zakres działań, efekt ekologiczny oraz szacunkowe koszty;
  • transparentność w zakresie stosowanej metodyki obliczania zakresu i kosztów działań, wielkości emisji do powietrza, parametrów modelowania matematycznego oraz przyjętych wskaźników;
  • prezentacja informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w procesie konsultacji, opiniowania i uchwalania programu ochrony powietrza;
  • w razie konieczności wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – wsparcie w przeprowadzeniu jej procedury.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Aneta Lochno
+48 661 426 672
lochno@atmoterm.pl