facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

Zalety wykonania programu ochrony powietrza przez Atmoterm

  • opracowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i wskazówkami;
  • załączenie map rozkładów stężeń zanieczyszczeń;
  • szczegółowa inwentaryzacja źródeł emisji powierzchniowej (“niskiej”), liniowej (transport), punktowej (przemysłowej) i wielu innych;
  • wyniki modelowania rozkładu stężeń na całym badanym obszarze, zarówno dla stanu bieżącego, jak i prognozy długoterminowej, dla substancji wskazanych w rocznych ocenach jakości powietrza;
  • kompleksowa propozycja działań naprawczych w celu przywrócenia standardów jakości powietrza;
  • harmonogram rzeczowo-finansowy, wskazujący jednostki odpowiedzialne za realizację działań, zawierający zakres działań, efekt ekologiczny oraz szacunkowe koszty;
  • transparentność w zakresie stosowanej metodyki obliczania zakresu i kosztów działań, wielkości emisji do powietrza, parametrów modelowania matematycznego oraz przyjętych wskaźników;
  • prezentacja informacji zawartych w programie ochrony powietrza w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w procesie konsultacji, opiniowania oraz uchwalania programu ochrony powietrza;
  • w razie konieczności wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – wsparcie w przeprowadzeniu jej procedury.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Aneta Lochno
+48 661 426 672
lochno@atmoterm.pl