Program Ochrony Powietrza (POP) to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu dokumentu POP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

Korzyści dla klienta:

  • usługa wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i wskazówkami;
  • dokumentacja POP zawiera mapy rozkładów stężeń zanieczyszczeń;
  • szczegółowa inwentaryzacja źródeł emisji powierzchniowej („niskiej”), liniowej (transport), punktowej (przemysłowej) oraz wielu innych;
  • wyniki modelowania rozkładu stężeń na całym badanym obszarze, zarówno dla stanu bieżącego, jak i prognozy długoterminowej, dla substancji wskazanych w rocznych ocenach jakości powietrza;
  • kompleksowa propozycja działań naprawczych w celu przywrócenia standardów jakości powietrza;
  • harmonogram rzeczowo-finansowy, wskazujący jednostki odpowiedzialne za realizację działań, zawierający zakres działań, efekt ekologiczny oraz szacunkowe koszty;
  • transparentność w zakresie stosowanej metodyki obliczania zakresu i kosztów działań, wielkości emisji do powietrza, parametrów modelowania matematycznego oraz przyjętych wskaźników;
  • prezentacja informacji w systemie GIS i SIP;
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w procesie konsultacji, opiniowania i uchwalania POP;
  • w razie konieczności wykonania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – wsparcie w przeprowadzeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji:

Aneta Lochno
+48 661 426 672
lochno@atmoterm.pl

Marta Wawrzynowska
+48 604 930 817
wawrzynowska@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl