Przewietrzanie w miastach to usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom.

Korzyści dla klienta:

  • mapy warunków komfortu aerosanitarnego w mieście z określeniem „obszarów przewietrzania”, gdzie zachodzi skuteczne przewietrzania oraz „obszarów wymiany i regeneracji powietrza”, gdzie poza skutecznym przewietrzaniem zachodzi jednocześnie regeneracja powietrza;
  • wynikowa mapa określająca warunki komfortu aerosanitarnego w mieście pozwalająca na przestrzenne pokazanie zależności pomiędzy przewietrzaniem, a stanem jakości powietrza w mieście;
  • narzędzie do zarządzania jakością powietrza w mieście, szczególnie przydatne, gdy wyczerpuje się potencjał redukcji emisji;
  • rekomendacje dla regulacji planistycznych do ustaleń zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • baza informacyjna do tworzenie odpowiednich wskaźników i zapisów w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w systemach GIS i Miejskich Systemach Informacji Publicznej.

Więcej informacji:

Elżbieta Płuska
+48 661 426 690
pluska@atmoterm.pl

Magdalena Załupka
+48 661 426 664
zalupka@atmoterm.pl

FreshMail.pl