facebook pixel

Usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” lub „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” wraz ze wsparciem na etapie opiniowania i uchwalania.

Zalety wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia przez Atmoterm

  • ocena stanu aktualnego i prognoza przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy, zapewnienie ładu energetycznego;
  • uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, poprzez określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • skuteczne, kompleksowe oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych;
  • uzyskanie społecznej akceptacji dla rozwoju systemów energetycznych;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i MSIP.

Więcej informacji:

Grzegorz Markowski
+48 606 845 265
markowski@atmoterm.pl